Genetisk och molekylär växtbiologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG511

Kod
1BG511
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 90 hp biologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för mekanismer som styr utvecklingen under växtens livscykel
  • förklara hur omgivningsfaktorers signaler integreras och påverkar växters utveckling
  • diskutera tillämpningar från grundläggande växtforskning
  • kritiskt granska och diskutera publikationer rörande aktuell växtforskning
  • planera, genomföra, utvärdera samt skriftligt och muntligt redovisa genetiska och molekylära experiment inom ämnet växtbiologi
  • identifiera och diskutera etiska aspekter kopplade till genteknik
  • diskutera biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället.

I kursen ingår delkursen Generiska kompetenser. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

  • redogöra för etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling.

Innehåll

Kursen fokuserar på mekanismer på molekylär-, cell- och organismnivå som styr de olika faserna av växtens utveckling, hur endogena mekanismer samspelar med externa signaler och hur man kan studera detta. Etik, plagiat och lika villkor/lika behandling.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteratur- och diskussionsseminarier samt ett mindre laborativt forskningsprojekt. Deltagande i seminarier och teoretiska eller laborativa projekt är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 8 hp; Laborativt forskningsprojekt 6 hp; Generiska kompetenser 1 hp.

Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov samt fordrar aktivt deltagande i seminarier. Delkursen laborativt forskningsprojekt fordrar laborationsrapport och muntlig redovisning. Generiska kompetenser examineras genom skriftliga prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin