Engelska för lärare i åk 4-6: Språkkunskap, didaktik och lärarskap

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF045

Kod
9LF045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 23 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena engelska och engelskundervisning i grundskolans år 4-6. Studenten ska utveckla egna färdigheter i muntlig och skriftlig engelska samt förmåga att koppla språkdidaktisk teori och ämnesstudier i engelska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • skriva texter på akademisk engelska
  • diskutera teorier om språk och lärande och deras relevans för undervisning i engelska i åk 4-6
  • tillämpa teoretiska kunskaper i konkreta undervisningsmoment i engelska
  • analysera styrdokumenten i engelska samt aktivt och självständigt omsätta kunskapsmål i relevant undervisningsinnehåll.

Innehåll

  • Centrala teorier om språkinlärning med speciellt fokus på engelska i yngre åldrar.
  • Svenska styrdokument och den gemensamma europeiska referensramen för språk.
  • Språkdidaktiska modeller och tekniker.
  • Genrepedagogik.
  • Akademisk engelska.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande. 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin