Byggnadsfysik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE431

Kod
1TE431
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Introduktion till byggteknik. Byggnadsprojektering med ritteknik. Genomgången kurs Projekt 1: Projektering av småhus.

Mål

Kursens syfte är att förmedla kunskaper gällande metoder och verktyg för analys av värme- och fukttransport samt ljudisolering,  brandskydd och radonskydd för nya och befintliga byggnader.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • utföra beräkningar för köldbryggor, värme- och fukttransport i konstruktioner med hjälp av för syftet avsedd programvara,
  • utföra uppskattningar av fuktskaderisker och lufttäthetskontroll,
  • utföra beräkningar av luftflöde genom klimatskal,
  • redogöra för olika utföranden av ljudisolering, brandskydd och radonskydd,
  • utföra temperaturmätningar av konstruktioner samt mäta fukt i luft och material.

Innehåll

Grundläggande begrepp: värme- och fukttransport, ljudisolering, radonskydd och brandskydd. Beräkning och analys av byggnadens värme- och fukttransport samt U-värde, både manuellt och med hjälp av för syftet avsedd programvara. Olika utföranden av byggnadskonstruktion för att uppfylla krav avseende ljud, radon och brand. Enklare beräkningar för ljudisolering och brandskydd. Mätmetoder för mätning av temperatur, värmeflöde, lufttäthet, radon, ljud, fukt i luft och material.

Undervisning

Föreläsningar och övningar. Inlämningsuppgifter. Seminarier. Laboration.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier och laboration (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Byggteknik III, 1BI135 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin