Ledarskap och kommunikation

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG235

Kod
1TG235
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • identifiera, beskriva och analysera det egna kommunikationsmönstret mot bakgrund av teorier, begrepp och modeller,
  • ge konstruktiv återkoppling på andra deltagares individuella uppgifter,
  • redogöra för kommunikationens betydelse i ledarskapssammanhang,
  • beskriva kommunikationens utformning, funktion och betydelse i olika situationer.

Innehåll

Kursen behandlar kommunikation på individ-, grupp- och organisationsnivå samt ger en förståelse för kommunikationens särskilda betydelse i ett ledarskapsperspektiv.

Kursen ger även kunskap och förståelse kring sambandet mellan kroppsspråk, verbal och symbolisk kommunikation.

Studenterna tränas även i att ge konstruktiv återkoppling på andra kursdeltagares individuella uppgifter.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner, seminarier samt opposition. 

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter, inklusive muntlig och skriftlig opposition. Aktivt deltagande på seminarier.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin