Introduktion till materialsyntes och karakterisering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB277

Kod
1KB277
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp varav 75 hp fysik eller 75 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika syntesprinciper samt olika karakteriseringsprinciper för material
  • föreslå val av syntesmetodik utifrån kemisk bindningstyp.
  • kritiskt analysera fördelarna och begränsningarna med olika karakteriseringstekniker baserat på erhållen materialinformation
  • föreslå syntesmetodik samt karakteriseringsmetodik och utvärdera lämpligheten av olika val av dessa med hänsyn till teknisk utrustning, reaktivitet, renhet, mikrostrukturkrav och risknivå.

Innehåll

Generella principer för fastfasreaktioner, tunnfilmsbeläggningar och materialframställning från lösningar. Syntes av polymerer, porösa material, samt nanopartiklar och nanostrukturerade material. Introduktion till spridnings-, spektroskopi- och avbildningstekniker. Introduktion till karakterisering av materialegenskaper: magnetiska, elektrokemiska och mekaniska.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och digital laboration.

Examination

Skriftliga prov (3 hp), seminarier (1 hp), samt laborationer (1 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin