Fördjupning i planering för vindkraft

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV159

Kod
1GV159
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap samt 60 hp vindkraftsprojektering på avancerad nivå inklusive Planering för vindkraft, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • värdera och kritiskt reflektera kring aktuella planeringsfrågor och -utmaningar i vindkraftslokalisering och lokala vindkraftsprojekt.
  • bidra till att facilitera och accelerera vindkraftsutbyggnad på olika nivåer (nationellt, regionalt, lokalt).
  • tillämpa metoder i institutionell analys och färdigheter för samråd , kommunikation och konflikthantering.
  • planera och utföra en fallstudieanalys så att det är genomförbart inom givna ramar.
  • självständigt genomföra vetenskapligt arbete på avancerad nivå.

Innehåll

Kursen behandlar planeringsförutsättningar för vindkraftsutveckling. I kursen ges teoretisk fördjupning i planering, sociala acceptans och miljöfrågor samt praktiska färdigheter i hur vindkraft lokaliseras lokalt och kan få tillstånd. Frågor som behandlas är exempelvis lagstiftning, policy, undvikande och kompensation av påverkan samt kolloborativt arbete. Metodologiskt ger kursen en introduktion till policy, institutionell och intressentanalys samt fysisk planeringsmetodik. Kursens olika moment praktiseras även genom övningsuppgifter. Studenterna ska också självständigt planera och utföra praktiskt arbete med en handlingsplan på avancerad nivå.

Undervisning

Projektarbeten, litteraturstudier, seminarier och övningar.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 10 hp.

Övningar och aktivt deltagande i seminarier 5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin