Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftsprojektering

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV183

Kod
1GV183
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. 60 hp vindkraftsprojektering på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de metodologiska grunderna och följderna vid användning Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)
  • dela upp och analysera vindenergiprojekt och planer i lämpligt antal hållbarhetskriterier (energi, ekonomi, teknik, miljö och sociala)
  • implementera MCDA-metoder vid vindkraftsutbyggnad, identifiera avgörande steg i implementeringen samt hantera uppkomna problem
  • tillämpa programvara för Clean Energy Project Analysis eller för andra analyser i ett konkret fall för en vindkraftspark eller lokaliseringsplan och göra en relevant detaljerad analys
  • jämföra ett antal konkurrerande vindenergiprojekt samt välja ut och rangordna de mest gynnsamma projekten för en given plats, ett givet område eller en given region
  • genomföra en integrerad utvärdering inklusive relevant hållbarhetsanalys på vindkraftsprojekt och vindkraftsplaner.

Innehåll

Optimering av vindkraftsparker eller planer utifrån tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter studeras. Dessa aspekter hos ett vindkraftsparksprojekt eller plan inkluderar även att infrastruktur så som elnät, vägar och miljömässiga hinder beaktas. Metoder inom Multi-Critera Decision Analysis (MCDA) introduceras som lämpliga verktyg i beslutsprocesser i vindkraftsutvecklingssammanhang, och metoderna kommer att tillämpas i ett bestämt sammanhang och nivå. Ett förslag till bästa lösning formuleras avseende optimal exploateringsnivå för vindkraft inom ett givet område.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Examination

Skriftlig projektrapport (15 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin