Avancerad forskningspraktik

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MR001

Kod
3MR001
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 11 april 2024
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Kursen ges som del av masterprogram inom medicinska fakulteten.

Behörighetskrav

Grundutbildning om 180 hp inom biovetenskap (t.ex. biomedicin, bioteknik, läkarprogram, veterinärprogram), med minst 10 hp vardera i cellbiologi, biokemi och genetik. Förkunskaper i form av avklarade 45 hp av de kurser som ingår under första året på Masterprogrammet i medicinsk forskning eller motsvarande. Detta innebär ingående kunskap på avancerad nivå inom genetik/genomik, samt mekanismer som reglerar biologiska processer från gen till sjukdomsutveckling och de metoder som används för att studera dessa.

Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva utvecklingen och sammanfatta aktuella frågeställningar inom ett biomedicinskt forskningsområde
 • identifiera samband mellan den vetenskapliga problemformuleringen och metodvalet eller -utvecklingen
 • förklara grundläggande principer av olika former av vetenskaplig kommunikation​

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt granska resultat från det genomförda projektet
 • vidareutveckla projektet genom att aktivt delta i gruppdiskussioner
 • använda vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsformer för att förmedla biomedicinska forskningsresultat på ett korrekt och förståeligt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • föreslå alternativa experimentella tillvägagångssätt samt argumentera kring framtida utvecklingar av ett biovetenskapligt forskningsfält
 • uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt vid granskning av relevanta etiska frågeställningar
 • bedöma och argumentera för val av olika presentationstekniker i ett gruppsammanhang​

Innehåll

Kursen har till syfte att ge en bred inblick i olika biomedicinska forskningsområden genom teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av ett forskningsprojekt, samt olika former av vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation.

Undervisning

Undervisningen ges i form av:

 • Föreläsningar där aktuella forskningsområden och nya tekniker presenteras under en introduktionsvecka
 • Föreläsningar, praktiska övningar och gruppdiskussioner om vetenskaplig presentation och kommunikation motsvarande obligatoriska moduler på doktorandkursen vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter
 • Praktisk handledning av utsedd handledare vid ett individuellt forskningsprojekt
 • Konstruktiv kritik från en oberoende forskare motsvarande referee-granskning av översiktsartikel
 • Regelbundna träffar där pågående forskningsprojekt, framgångar och problematik diskuteras mellan kurskamrater under mentorskap av kursledare

Undervisningen ges på engelska.

Examination

Studentens prestation under projektarbetet utvärderas efter fastställda kriterier av den praktiska handledaren som ska vara delaktig i alla moment rörande utförande och presentation av forskningsprojektet. Prestation vid praktiska övningar och gruppdiskussioner bedöms av respektive lärare. Såväl det praktiska som det teoretiska arbetet bedöms och sammanvägs av examinator till kursens slutbetyg. För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment. Student som ej godkänts vid enskilt moment kan lämna in kompletterande uppgifter under helårsblocket, alternativt under motsvarande moment vid nästkommande kurstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin