Modersmålslärarutbildning: Finska

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FA029

Kod
5FA029
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och finska som modersmål, vilket kan styrkas med betyg i Modersmål 2 eller gymnasiebetyg med godkänt betyg i modersmålet från hemlandet.

Mål

Undervisningen syftar till att ge gedigna praktiska och teoretiska kunskaper i finska språkets struktur samt övergripande kunskaper i finsk-svensk kontrastiv grammatik. Kursen ger även grundläggande kunskaper i finsk litteratur och språkområdets realia. Därutöver är kursens syfte att ge insikt i modersmålslärarens uppdrag i den svenska skolan. En stor vikt läggs på ämnesdidaktiska frågor utifrån modersmålslärarens perspektiv.

Kursen ges i samarbete med Fakulteten för utbildningsstudier där studenterna läser två av sex delkurser, en under första terminen och den andra under tredje terminen.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • uppvisa ökade teoretiska kunskaper om och i finska, särskilt i kontrastivt perspektiv gentemot svenska
 • uppvisa ökade kunskaper om den svenska skolan och ämnesdidaktik för modersmålslärare
 • uppvisa ökade kunskaper om finsk litteratur samt om språkområdets realia

Dessutom ska studenten

efter delkurs 1:

 • kunna på ett grundläggande vetenskapligt sätt diskutera finsk fonetik, ortografi, morfologi, ordbildning och syntax och kunna tillämpa dessa på ett korrekt sätt;
 • uppvisa grundläggande kunskaper i språkvetenskaplig terminologi på finska och svenska;
 • kunna presentera finsk grammatik på ett sätt som är lämpligt i modersmålsundervisningen.

Efter delkurs 2:

 • redogöra för det svenska utbildningssystemets aktuella struktur och kunna beskriva det svenska utbildningssystemets samt modersmålsämnets framväxt i relation till samhällets utveckling
 • redogöra för den politiska styrningen av den svenska skolan, inklusive skollagens, läro- och kursplanernas funktion i modersmålsämnet.
 • beskriva lärares rättigheter och skyldigheter i juridiska frågor samt kunna redogöra för hur man kan förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
 • redogöra för, och analysera, hur samspelet mellan elever och modersmålslärare påverkar lärandesituationen och hur lärare i sin undervisning kan skapa förutsättningar för lärande
 • redogöra för, och problematisera modersmålsämnet position och uppdrag i skolan utifrån forskningsperspektiv.

Efter delkurs 3:

 • kunna redogöra för viktiga likheter och skillnader i språkstruktur mellan finska och svenska ur ett kontrastivt perspektiv;
 • kunna redogöra för vanliga fonologiska, morfologiska och syntaktiska variationer som kan uppstå hos finska modersmålstalande barn och ungdomar i Sverige;
 • kunna förklara den finska grammatiken på ett sätt som är lämpligt för olika åldrar i modersmålsundervisningen.

Efter delkurs 4:

 • i stora drag kunna redogöra för Finlands historia;
 • kunna beskriva Finlands nuvarande politiska förhållanden samt aktuella samhällsfrågor;
 • kunna beskriva Finlands kulturhistoriska utveckling och traditioner;
 • i stora drag kunna beskriva Finlands geografiska förhållanden samt kunna nämna några viktiga geografiska platser;

Efter delkurs 5:

 • uppvisa fördjupade kunskaper i relevant språkdidaktisk forskning;
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning i modersmål utifrån aktuella styrdokument;
 • värdera elevers lärande och utveckling i modersmål genom olika bedömningsformer;
 • göra medvetna didaktiska val utifrån verksamhetens mål och elevernas förutsättningar för lärande;
 • använda sig av multimodala resurser i modersmålsundervisningen.

Efter delkurs 6:

 • redogöra för grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi;
 • redogöra för grunddragen i den finska litteraturens utveckling i relation till ett antal viktiga författarskap;
 • orientera sig i den finska litteraturen samt arbeta med analys och tolkning av litterära texter;
 • presentera den finska litteraturen på ett sätt som är lämpligt i modersmålsundervisningen.

Innehåll

Kursen består av sex delkurser som tillsammans omfattar 30 hp. Studietakt är 33%, vilket innebär att kursen läses under tre terminer med två delkurser per termin.

Delkurs 1. Grammatik för modersmålslärare, 5 hp

Delkursen ger en översikt i finsk fonetik, ortografi, morfologi, ordbildning och syntax och övar studenten i att presentera dessa kategorier på svenska och på finska på ett sätt som är lämpligt i modersmålslärarundervisningen.

Delkurs 2. Den svenska skolan - vad modersmålslärare behöver kunna, 5 hp

Delkursen tar upp delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan och behandlar dels utbildningssystemets struktur efter andra världskriget och hur styrningen av skolan går till, dels lärarens skyldigheter och förväntningarna på läraren i den svenska skolan, med särskilt fokus på modersmålsämnets framväxt. I kursen behandlas även mer generella aspekter av ledarskap, undervisning och konflikthantering inom skolan och i modersmålsundervisning, samt grundläggande skoljuridik. I undervisningen fokuseras genomgående modersmålsundervisningens förutsättningar och modersmålslärarens uppdrag. Kursen ger också en översikt över forskning om modersmålsämnet ur olika perspektiv.

Delkurs 3. Kontrastiva perspektiv på modersmålsundervisning, 5 hp

Delkursen ger systematiska kunskaper i målspråkets grammatik i ett kontrastivt perspektiv gentemot svenska och färdigheter att kunna förklara grammatiken på ett sätt som är lämpligt för olika åldrar i modersmålsundervisningen. Särskilt uppmärksammas de variationer som kan uppstå i språket hos modersmålstalande barn och ungdomar i Sverige.

Delkurs 4. Finlandskunskap, 5 hp

Delkursen syftar till att ge en orientering i Finlands historiska utveckling, geografi och kulturhistoria samt i aktuella samhällsfrågor. Därutöver ger utbildningen en inblick i de finsk-ugriska språkens historiska utveckling.

Delkurs 5. Ämnesdidaktik för modersmålslärare, 5 hp

Delkursen ger grundläggande kunskaper i såväl regelverk som didaktik som är relevanta för undervisningsplanering, genomförande samt bedömning. Särskilt fokus ligger på språk- och ämnesdidaktik i modersmålsundervisningen.

Delkurs 6. Litteraturhistoria för modersmålslärare, 5 hp

Delkursen innehåller en översikt över den finska litteraturhistorien samt läsning av två verk på finska. Särskild vikt läggs vid förmågan att presentera den litteraturhistoriska utvecklingen och ett antal viktiga finska författarskap på ett sätt som är lämpligt i modersmålsundervisningen.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och undervisningen består av regelbundna nätbaserade lektioner med föreläsnings-, övnings- och praktiska övningsmoment.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Tillgång till internetansluten dator är nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet.

Kursspråket är svenska.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment.

Delkurserna examineras enlig följande:

Delkurs 1:

Examinationen består av ett PM och en skriftlig sluttentamen.

Delkurs 2:

Examination består av aktivt deltagande i kursens obligatoriska seminarier och workshop samt obligatoriska inlämnings- och redovisningsuppgifter.

Delkurs 3:

Examinationen består av en muntlig presentation och en skriftlig sluttentamen.

Delkurs 4:

Examinationen består av en muntlig presentation och en skriftlig sluttentamen.

Delkurs 5:

Examination består av obligatoriska inlämnings- och redovisningsuppgifter för varje seminarium samt av en avslutande PM.

Delkurs 6:

Examinationen består av två skriftliga litteraturanalyser och en skriftlig sluttentamen.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på fyra av delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Om legitimering och anställning

För att bli en behörig lärare i modersmål måste du uppfylla tre kriterier:

 • ha lärarexamen
 • ha 30 högskolepoäng i finska
 • ha lärarlegitimation

Eftersom ämnet finska för närvarande inte ingår i någon svensk lärarexamen behöver personer som vill bli behöriga att undervisa i finska som modersmål ha både lärarexamen (i andra ämnen) och 30 hp i finska. Legitimationen utfördas av Skolverket.

För dig som redan har en lärarexamen är den här kursen alltså ett sätt att bli behörig som lärare i modersmål.

För dig som inte har lärarexamen är den här kursen meriterande gentemot konkurrerande sökande som saknar formella meriter i finska på högskolenivå. Modersmålslärare är nämligen undantagna kravet att ha lärarlegitimation för att kunna anställas som lärare eller förskollärare utan tidsbegränsning:

"Den som inte har legitimation som lärare får anställas som lärare utan tidsbegränsning om han eller hon ska undervisa i modersmål […]. Detta gäller dock bara om det saknas sökande som har legitimation, om den sökande har tillräcklig kompetens och det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen."

På Skolverkets hemsida hittar du mer information:

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-en-tillsvidareanstallning-1.237046

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin