Franska D, självständigt arbete

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FR041

Kod
5FR041
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp franska med ett självständigt arbete.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • kunna självständigt genomföra en undersökning inom fransk språk- eller litteraturvetenskap
  • kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
  • kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
  • kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
  • kunna på vårdad och stilistiskt adekvat franska skriftligt presentera den genomförda undersökningen
  • kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten.

Innehåll

Ett examensarbete inom språk eller litteratur redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor på vårdad franska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare och examinator utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med handledare. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska studenten försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska studenten även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Undervisning

Undervisningen är campusbaserad, men studenten förväntas också regelbundet ta del av information och material via lärplattformen Studium, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska studenten försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom kursen ska studenten även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Undervisningsspråk är franska och svenska.

Examination

Det självständiga arbetet examineras vid ett avslutande seminarium, dels genom att arbetet ventileras, dels genom att studenten opponerar på en annan students självständiga arbete.

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på genomförandet av opposition och försvar utifrån specifika betygskriterier som studenten får vid terminsstart. En examinator utses i särskild ordning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tas med i examen tillsammans med Franska D1.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin