Ohälsa och främjande av hälsa II

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 3SJ460

Kod
3SJ460
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap G1F, Vårdvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 7 juni 2023
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1 och 2 (60 hp) samt godkända resultat från termin 3 inom Sjuksköterskeprogrammet på följande moment: VFU-placering inklusive teoretiska uppgifter (7,5 hp) och Läkemedelsräkning 3 (0,3 hp) (totalt 67,8 hp).

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten, utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och med beaktande av mångfaldsperspektiv, kunna nedanstående:

Kunskap och förståelse 

1. beskriva förbättringsarbete utifrån perspektiven patient, evidens och organisation

2. beskriva specialistsjuksköterskans och barnmorskans arbets- och ansvarsområden

3. förklara olika ohälso- och sjukdomstillstånd, inklusive patofysiologi

Färdigheter och förmågor

4. arbetsleda genom att prioritera, fördela och utvärdera arbetet i omvårdnadsteamet och samverka interprofessionellt, med stöd av teorier/modeller för arbetsledning inom hälso- och sjukvård

5. förklara verkningsmekanismer och biverkningar för patient och vårdpersonal samt utvärdera effekter av läkemedelsbehandling vid olika ohälso- och sjukdomstillstånd 

6. delta i och vid behov initiera medicinsk diagnostik, behandling och utvärdering

7. identifiera krisreaktioner vid ohälsa och ge stöd i form av anpassade strategier för att främja hälsa

8. identifiera och tillämpa för situationen anpassade vårdhygieniska strategier för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner utifrån ett hållbarhetsperspektiv

9. tillämpa datainsamling och analysmetod med kvantitativ och kvalitativ ansats samt värdera och diskutera val av vårdvetenskaplig teori/modell eller begrepp i relation till problemformulering och vetenskaplig frågeställning för tilltänkt projektarbete i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

10. tillämpa för situationen anpassade lagar, förordningar och myndighetsförfattningar av relevans för sjuksköterskans profession, inklusive konventioner om mänskliga rättigheter

11. tillämpa för situationen anpassade strategier för samtal, undervisning och information till patient/närstående och personal om vård och hälsotillstånd samt kunna använda den informations- och kommunikationsteknologi som används i klinisk verksamhet

12. tillämpa och kritiskt analysera läkemedelshantering  utifrån ett säkerhets- och hållbarhetsperspektiv 

13. tillämpa omvårdnadsprocessen, inklusive journalföring, i partnerskap med patient/närstående - självständigt inom vuxen somatisk vård samt under handledning inom vård med inriktning mot sjuksköterskans specialistområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt

14. redogöra för och värdera etiska dilemman i livets början utifrån etiska teorier och modeller

15. visa självkännedom och empatisk förmåga i teamarbete, arbetslednings- och vårdsituationer

16. värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategi för fortlöpande utveckling av sin professionella kompetens

Innehåll

Kursen består av fem block varav två block är verksamhetsförlagd utbildning (VFU 7,5hp +7,5hp). Huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (17,5hp) och biområde medicinsk vetenskap (12,5hp) studeras integrerat.

Teorin omfattar allmän och specifik omvårdnad, patofysiologi, diagnostik och behandling vid olika ohälsotillstånd hos barn och vuxna: fokus på vård hos barn med allvarlig/långvarig ohälsa, reproduktiv hälsa/ohälsa, psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa, ortopediska- och neurokirurgiska sjukdomstillstånd samt traumatologi och akutsjukvård. Farmakologi, läkemedelsräkning, läkemedelshantering, sår och sårbehandling, smärta och nutrition samt vårdrelaterade infektioner.

Teorin omfattar också evidensbaserad vård, förbättringskunskap, inklusive kvalitets- och säkerhetsaspekter i vården.  Vetenskaplig metod: kvalitativ innehållsanalys och kvantitativ metod, litteraturstudie som metod och projektplanering för examensarbete. Etiska dilemma i livets början och i psykiatrisk omvårdnad och psykologiska reaktioner vid svåra livssituationer. Etiska, kulturella, genus- och jämlikhetsaspekter i omvårdnadsarbetet

Hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relation, med fokus på personer med psykisk ohälsa, juridik för hälso- och sjukvårdens. Medicinsk teknik, Vårdmiljöns betydelse för vårdandet. Vårdplanering utifrån omvårdnadsprocessen, informations- och kommunikation- från samtalskonst till samverkan, inklusive e-hälsa.

VFU ges inom somatisk vård (7, 5 hp), inom barnmorskans samt specialistsjuksköterskans specialistområden (7, 5 hp) och omfattar praktisk tillämpning, reflektion av teori samt ledarskap inom arbetslaget, följarskap och samverkan med olika yrkesgrupper samt hälsofrämjande åtgärder utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Reflektionsseminarium med inriktning mot yrkesmässig handledning.

Undervisning

Undervisningen är utformad för att stimulera studenters självständiga, aktiva lärande och ansvarstagande. Obligatoriskt moment är färdighetsträning, rollspel, seminarium föreläsning som är angiven som obligatorisk och VFU. Utöver de obligatoriska momenten ges webbaserad undervisning och föreläsningar på campus som stöd till litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga individuella salstentamina, webbtest, skriftliga inlämningsuppgifter i grupp respektive individuellt, praktiskt prov, VFU samt bedömda moment vid obligatorisk undervisning.

Uppgifterna examineras utifrån de riktlinjer som anges av examinator. För examination av VFU används bedömningsinstrumentet AssCe som stöd. Examinerande moment har utöver det ordinarie tillfället ett omprovstillfälle per termin, om inte fler möjligheter anges. Samtliga examinationer och obligatoriska delmoment (omdömen) skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

    

Frånvaro vid obligatoriskt moment kompletteras vid 1. senare tillfälle under samma kurstillfälle eller 2. vid senare kurstillfälle alternativt med skriftlig ersättningsuppgift om examinator bedömer det möjligt. Färdighetsträning, VFU och praktiskt prov kan ej ersättas med skriftlig ersättningsuppgift.

Teoretiska studier och färdighetsträning  

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

       

VFU

Student som ej blivit godkänd vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får genomgå förnyad klinisk tjänstgöring (VFU) en (1) gång. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén (PK) medge ytterligare tjänstgöringstillfälle. Student som avbryter pågående VFU i förtid utan särskilda skäl blir underkänd. Vid underkänd VFU ska en individuell plan utformas. Planen beslutas av examinator och delges studenten skriftligen.

Examinator kan med omedelbar verkan underkänna och avbryta en students VFU om studenten visar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk att studenten vid fortsatt VFU kan komma att skada sig själv eller annan person, värdefull egendom och/eller patients förtroende för sjukvården. I sådana fall skall en plan upprättas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av PK, skall anges vilka brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt som föreligger, vilket stöd studenten kan få från institutionen i att åtgärda dessa, samt hur och när kontrollen av detta kan äga rum liksom hur denna skall gå till. En student har i sådana fall rätt till maximalt två (2) kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i någon VFU innan PK har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för fortsatt klinisk tjänstgöring. Beslut om den individuella studieplanen kan av PK delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Övriga föreskrifter

För detaljerad beskrivning av mål, innehåll, undervisning och examination, se kursinformation på lärplattform.

Webbaserad undervisning förekommer. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

VFU kan vara förlagd under obekväm arbetstid (kväll, helg, natt) och vid annan ort. Vid underkänd VFU bestäms tidpunkten för förnyad klinisk tjänstgöring i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin