Forskning i kemi - teori och praktik II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB047

Kod
1KB047
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 maj 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp inklusive 60 hp kemi. 20 hp kemi på avancerad nivå genomgånga varav Forskning i kemi - teori och praktik I eller Forskningspraktik i kemi ska vara avklarad. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • med en betydande grad av självständighet medverka i en väldefinierad undersökning som ger ämnes- eller metodikfördjupning inom kemi, av relevans för studentens tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå,
  • kritiskt bearbeta frågor kring tekniköverföring och immaterialrättsliga skydd för forsknings- och utvecklingsresultat i såväl kommersiella som icke-kommersiella sammanhang,
  • både skriftligt och muntligt presentera sin vetenskapliga undersökning, inklusive kopplingar mellan vetenskapliga teorier från studentens tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå och det praktiska genomförandet av forskningsarbete.

Innehåll

  • Akivt deltagande i seminarier och andra relevanta sammankomster för forskargruppen
  • Med betydande självständighet praktiskt genomförande av en undersökning som innebär en ämnes- och/eller  metodikfördjupning utifrån studentens, tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå
  • Medverkande i forskningsmiljöns dagliga verksamhet.
  • Tekniköverföring och immaterialrättsliga skydd för forsknings- och utvecklingsresultat
  • Muntlig och skriftlig kommunikationsträning

Undervisning

Praktik, aktivt deltagande i det dagliga vetenskapliga arbetet i en forskningsmiljö, handledning i grupp eller individuellt, seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i forskningsmiljöns verksamhet (inklusive seminarier och andra relevanta sammankomster) samt genomförandet av undersökningen examineras kontinerligt. Godkända seminarier med tillhörande uppgifter. Undersökningsarbetet redovisas både skriftligt och muntligt. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1KB045, 1KB057 eller både 1KB046 och 1KB058.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin