Introduktion till interaktivt berättande

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD080

Kod
5SD080
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 juni 2023
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign, 180 hp och ges även som fristående kurs.

Behörighetskrav

5 hp speldesign

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • på ett reflekterande sätt beskriva interaktivt berättande och grundläggande narratologiska teorier,
  • förklara grundprinciperna för interaktivitet och agency ur ett teoretiskt perspektiv,
  • förstå det interaktiva berättandets särdrag, dess svårigheter och möjligheter,
  • designa och skapa berättelser med förgrenande struktur, samt
  • känna till grundläggande principer för visuellt berättande.

Innehåll

Kursen har en tvärvetenskaplig bas och bygger främst på idéer från områden inom etnologi, litteraturvetenskap och speldesign. Den ger grundläggande kunskaper om interaktivt berättande i teori och praktik. Kursen betonar det senare med eget skapande som ett centralt inslag.

Kursen behandlar berättandets roll och funktion ur ett kulturellt perspektiv. Den ger en introduktion till narratologi och andra litteraturteoretiska modeller och metoder. Vidare utreds nyckelbegreppen interaktivitet och agency liksom det interaktiva berättandets särdrag, dess svårigheter och möjligheter. Kursen omfattar därtill en fördjupning i metoder för skapandet av interaktivt berättande gällande exempelvis narrativa strukturer (linjära och förgrenande), dramatiserad karaktärsdesign, mekanismer för interaktiv dialog, datorgenererande intriger och visuellt berättande (grundläggande filmteori).

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops med aktiv studentmedverkan. Därutöver utför studenterna eget arbete, individuellt eller i grupp.

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och en avslutande reflekterande PM. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar 5SD059, Interaktivt berättande, 7.5 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin