Praktisk spanska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SP043

Kod
5SP043
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Spanska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 juni 2023
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt antingen Spanska 3, Introduktionskurs i spanska A11 och A12 eller Nybörjarkurs i spanska

Mål

Kursen syftar till att utveckla praktiska färdigheter i spanska så som muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i vardagliga och mer formella situationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa en grundläggande förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på spanska i olika situationer
  • skriva enklare texter på korrekt spanska och ge konstruktiv återkoppling på andras texter
  • läsa och förstå olika typer av vardagliga och formella texter.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och övningar där muntlig och skriftlig språkfärdighet övas. Den muntliga språkfärdigheten tränas genom kommunikativa övningar som individuella presentationer och gruppdiskussioner om samhällsaktuella ämnen. Den skriftliga språkfärdigheten övas dels genom att studera och analysera texter från autentiskt material, dels genom att studenterna skriver och bearbetar kortare praktiskt inriktade texter. Kursen fokuserar även på att utveckla förmågan att ge konstruktiv återkoppling på andras texter.

Undervisning

Undervisningen sker på distans genom videokonferens. Studenten förväntas också regelbundet ta del av information och material via universitetets lärplattform, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in. Undervisningen består av regelbundna seminarier, föreläsningar samt muntliga och skriftliga övningsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Undervisningsspråk är spanska och svenska.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga presentationer, aktivt deltagande i gruppdiskussioner samt inlämning av kortare texter och återkoppling på andras texter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen tillsammans med Spanska A.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin