Databasteknik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL301

Kod
1DL301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, System i teknik och samhälle G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp varav 15 hp matematik eller statistik. Grundläggande programmering genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • skapa konceptuella modeller för relationella databaser baserade på kravspecifikationer,
 • översätta en konceptuell modell till relationsmodellen,
 • skapa, modifiera och hämta data från relationella databaser med hjälp av SQL-språket,
 • tillämpa normaliseringstekniker för att minska dataredundans och förbättra dataintegritet,
 • skriva program som lagrar, ändrar och hämtar data lagrade i databaser,
 • skapa index och använda andra tekniker för att förbättra databasernas prestanda,
 • administrera databasanvändare och deras rättigheter,
 • förklara principer för datasäkerhet inom databaser och använda skyddsmekanismer,
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Kursen innehåller

 • en introduktion till databasområdet och databasterminologi,
 • entitetsrelationer (ER) modellering och utvidgad entitets-relations (EER) modellering,
 • en genomgång av relationsdatamodellen och relationsalgebra samt transformering av datarepresentationen från ER datamodellen till relationsdatamodellen,
 • introduktion till fysisk databasdesign med funktionella beroenden och normalisering,
 • introduktion till frågor, uppdateringar och data definition med hjälp av frågespråket SQL,
 • introduktion till transaktioner, grundläggande tekniker för transaktionshantering och samtidighetskontroll och återhämtning,
 • introduktion till fysisk databasdesign med filorganisation, en-nivå index och träd-index,
 • introduktion till procedurell SQL och applikationsgränsnitt, samt
 • en orientering om avancerade databas-applikationer och -tekniker.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter. Även seminarier och gästföreläsningar kan förekomma.

Examination

Skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin