Bergets fysikaliska egenskaper

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE053

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE053
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive (1) 75 hp fysik och matematik eller (2) 75 hp geovetenskap, 15 hp fysik och 15 hp matematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • härleda och använda samband mellan bergets fysikaliska egenskaper,
  • redogöra för hur jordens fysikaliska egenskaper varierar med längdskala och djup,
  • avgöra vilka metoder som kan användas för att uppmäta bergets fysikaliska egenskaper,
  • utföra mätningar av bergets densitet, seismiska våghastighet, magnetisk susceptibilitet och konduktivitet i laboratorium,
  • utföra grundläggande tensorberäkningar inklusive koordinattransformationer,
  • tolka geofysiska mätningar och värdera geologiska eller hydrologiska målstrukturer som är av relevans för samhällets behov av energiproduktion, produktion av  livsmedel och hållbar utvinning av geologiska råmaterial, baserat på bergets fysikaliska egenskaper.

Innehåll

Tensorberäkningar inklusive rotationsmatriser, eigenvärden och eigenvektorer. Porositet, densitet och permeabilitet och Darcys lag. Elasticitetsteori. Relationen mellan porositet och seismisk våghastighet. Seismiska egenskaper av bergarter och mineraler. Dämpning, anisotropi, dispersion och skjuvvågsdelning. Bergets dynamiska och statiska egenskaper. Magnetisk susceptibilitet and remanens. Diamagnetism, paramagnetism, och ferromagnetism. Påverkan av tryck och temperatur på magnetiska egenskaper. Elektrisk resistivitet och konduktivitet, Archies lag. Värmekonduktivitet, diffusion, specifik värmeledningsförmåga och radioaktiv värmeutveckling. Jordens energibudget. Egenskaper av mineral och bergarter i och kring geotermiska reservoarer, färskvattenakviferer och mineralfyndigheter. Digital bergartsfysik. Laboratoriemätningar.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning, datorberäkningar, laboratorie- och fältmätningar, seminarium.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), inlämningsuppgifter (1 hp), datorprojekt (1 hp) och skriftlig rapport (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

1MP018 och 1GE053 kan inte ingå i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin