Six sigma

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG294

Kod
1TG294
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp industriell teknik. Statistisk kvalitetsstyrning samt antingen Projektledning och ledarskap eller Projekt och ledning. Genomgången kurs Projekt i kvalitetsteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för teori och tillämpning av Six Sigma,
  • redogöra för implementering av Six Sigma via 12-stegsmodellen,
  • tillämpa principer, arbetssätt och verktyg i Six Sigma, via Six Sigmas projektmetodik Define-Measure-Analyse-Improve-Control (DMAIC),
  • kritiskt analysera för- och nackdelar med användning av Six Sigma,
  • tillämpa olika statistiska verktyg och redogöra för hur dessa kan användas i ett Six Sigma-projekt,
  • redogöra för hur Six Sigma kan relateras till offensiv kvalitetsutveckling,
  • planera, leda, genomföra och dokumentera projekt enligt DMAIC.

Innehåll

Förbättringsfilosofin Six Sigma och dess relation till offensiv kvalitetsutveckling. Principer, arbetssätt och verktyg inom Six Sigma. Tillämpning av kvalitetsverktyg såsom de sju kvalitetsverktygen (Quality Control, QC) och statistiska verktyg. Analyser av Feleffektsanalys (FMEA), Mätsystemanalys (Gage R and R), Kapabilitetsanalys samt tillämpning av mätstorheten Defects per Million Opportunities (DPMO). Analys av mätningar med datorstöd. Projektstyrning enligt metodiken Define-Measure-Analyse-Improve-Control (DMAIC).

Undervisning

Föreläsningar, övningar, projektarbete i grupp samt återkoppling på rapportskrivning.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), muntlig och skriftlig projektredovisning (4 hp) samt skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG273 Six Sigma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin