Idéhistorisk forskning i praktiken

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LH808

Kod
5LH808
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Idéhistoria A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för idéhistoria

Behörighetskrav

Kandidatexamen.

Behörig är också student med examen från Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS, idéhistoria.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  • med hög grad av självständighet analysera olika sätt att relatera problemställningar, analytiska perspektiv och forskningslägen till varandra
  • redogöra för och diskutera grundläggande forskningsläge på ett utvalt idéhistoriskt fält
  • aktivt bidra med kvalificerade synpunkter i forskningsdiskussioner
  • skriva en preliminär inledning till en masteruppsats i idéhistoria

Innehåll

Kursen är inriktad på praktik i idéhistorisk forskning. Den är tänkt att vara uppsatsstödjande och gå parallellt med examensarbete på halvtid under samma period. Syftet är ge de studerande en tidig och dynamisk utvecklingsperiod gällande masteruppsatsen. Kursen består av tre moment. Först en inledande del som handlar om hur problemformuleringar, analytiska perspektiv och forskningslägen kan kombineras med varandra; här arbetar vi utifrån exempel. Sedan en tillämpad fördjupningsdel med forskningslitteratur som är relevant för det egna uppsatsarbetet. Slutligen en del som består av arbetsuppgifter i anslutning masteruppsatser i slutfasen, vilket ska ge en fördjupad förståelse av forskningsprocesser i praktiken. Inom ramen för kursen ska de studerande presentera en forskningsöversikt gällande självvalt område, samt en preliminär uppsatsinledning som diskuteras på ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och skrivuppgifter i anslutning till detta.

Övriga föreskrifter

Kursen är identisk med 5LH302 Idéhistorisk forskning i praktiken och får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med  den.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin