Att skriva en forskningsöversikt

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK052

Kod
2FK052
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 april 2023
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Mål

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

  • Identifiera teorier och empiriska resultat inom ett ämne relaterat till freds- och konfliktforskning
  • Demonstrera kunskap om och kontrastera olika teoretiska perspektiv på det valda ämnet
  • Kritiskt utvärdera forskningsresultat och implicita antaganden inom det valda forskningsområdet
  • Presentera och systematiskt diskutera teorier och analysera empiriska resultat på ett både noggrant och läsbart sätt
  • Självständigt skriva en forskningsöversikt inom en avgränsad tidsram
  • Presentera forskningsresultat för olika målgrupper
  • Kommunicera på engelska, skriftligen och/eller muntligt

Innehåll

Kursen syftar till att träna dig i att skriva en avancerad forskningsöversikt som innefattar både teori och resultat avseende ett ämne relaterat till freds- och konfliktforskning. Den visar prov på i vilken utsträckning du har förmåga att identifiera de viktigaste studierna, trenderna och debatterna inom det speciella område du har valt, och utvärdera det rådande kunskapsläget. En sådan översikt är ofta en utgångspunkt för akademiskt arbete men kursen är även användbar för den som avser att söka sig till yrkesområden med analytisk inriktning. Att sammanfatta, identifiera och avgränsa kunskapsområden är av största vikt, till exempel, då det gäller förberedande av strategier, policyrekommendationer och politiska beslut.

Kursen ger dig en möjlighet att öva förmågan och utveckla dina kunskaper i att självständigt utvärdera forskningsfronten inom ett avgränsat område. Genom handledningssessioner och uppgifter tränas du i att identifiera ett forskningsområde och uppmuntras dessutom att välja ett område som masteruppsatsen kan anknyta till. Under kursen tränas vidare din förmåga i att kritiskt sammanfatta samt presentera teorier och resultat, vilket innefattar övning i att identifiera och granska grundläggande antaganden inom forskningsområdet. Dessutom får du övning i att söka litteratur i databaser samt en förståelse för hur en litteraturöversikt lämpligast presenteras för olika målgrupper.

Undervisning

Undervisningen utgörs främst av självstudier, handledning och korrespondens med lärare och andra studenter. Kursen ges på engelska.

Den huvudsakliga litteraturen till kursen består av de texter som behandlas i forskningsöversikten, dvs främst vetenskapliga artiklar eller andra vetenskapliga verk. Dessutom ingår litteratur som avser att träna din förmåga att skriva en forskningsöversikt samt en rad exempel på olika typer av översikter.

Examination

Examinationen baseras på:

  • Ett kurspapper i form av en akademisk forskningsöversikt
  • Granskning av kurskamraters utkast
  • Författande av en policyrelevant sammanfattning baserad på forskningsöversikten

Betyg: Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas mot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin