Energiflöden och material i den byggda miljön

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TM117

Kod
1TM117
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

60 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik inklusive Byggnadsfysik samt Strömnings- och värmelära.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera, tillämpa och diskutera principer för energiflöden i byggnader,
  • diskutera och analysera faktorer som påverkar inomhusklimat i byggnader,
  • diskutera och analysera alternativ för hållbar energi- och miljöteknik i den byggda miljön.
  • analysera hållbarhetsaspekter av energi och miljö i den byggda miljön.

Innehåll

Grundprinciper för energibalans i byggnader och en bredare bakgrund bakom energiflöden i naturen, samt hur energi- och miljöteknik kan användas för att minska energibehovet och samtidigt ge en god inomhusmiljö. Förnybara energikällor, speciellt hur solenergi kan användas, samt hur smarta ytbeläggningar på fönster och fasader kan spara både energi och ge positiva miljö- och hälsoeffekter och kopplar till de senaste forskningsrönen inom solenergimaterial. Användning av databaser och litteraturdata för att göra hållbarhetsanalyser av material i den byggda miljön för energiflöden och således förutsäga vilka steg i materialutvecklingen som bör beaktas för hållbart byggande.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete i form av fallstudier.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin