Organisk kemi I

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB410

Kod
1KB410
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Genomgången Allmän kemi eller Kemiska principer I eller Grundläggande kemi, 10 hp eller Kemins grunder och principer, 15 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redovisa organiska föreningars tredimensionella struktur med hjälp av strukturformler och projektioner samt tolka sådana representationer, använda stereokemiska begrepp och regler för rationell namngivning av organiska föreningar
  • identifiera och namnge funktionella grupper samt relatera molekylstruktur hos organiska föreningar till deras kemiska och fysikaliska egenskaper
  • identifiera grundläggande reaktioner samt illustrera deras förlopp (reaktionsmekanism)
  • redogöra för vilken information de vanligaste analytiska metoderna inom organisk kemi ger om organiska föreningars struktur och egenskaper
  • ge exempel på teknisk framställning och användning av organisk kemi och organiska föreningar samt göra enklare bedömningar av processer och föreningar utifrån hållbarhetsperspektiv
  • med stöd av experimentbeskrivningar planera laboratoriearbete inklusive utföra risk- och säkerhetsbedömningar
  • utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt diskutera och skriftligt redogöra för laborationens innehåll och resultat
  • ge exempel på hur kursmoment anknyter till verksamhet inom samhälle och näringsliv med relevans för utbildningen och beskriva kursinnehållets betydelse för människan, miljön och samhälle.

Innehåll

Kemisk struktur och avbildning:

Kemisk bindning, Lewisstruktur, formell laddning, funktionella grupper, molekylers konformationer, stereokemi, rationell namngivning och avbildning i 2D och 3D.

Analys:

Grundläggande organisk kemisk spektroskopi (UV, IR, NMR) och spektrometri (MS), renhetskriterier vid syntes.

Molekylegenskaper och funktionella gruppers reaktivitet:

Kokpunkt/smältpunkt/löslighet som funktion av kemisk struktur och renhet, syror och baser, samband mellan struktur och syrastyrka, konjugerade system, aromaticitet, elektrofili och nukleofili. Uppbyggnaden av syntetiska och biologiska makromolekyler

Reaktivitet och reaktioner hos de vanligaste organiska föreningsklasserna. Reaktionsmekanismer vid additionsreaktioner, substitutionsreaktioner, elimineringsreaktioner och radikalreaktioner.

Organisk kemi i samhället och naturen:

Exempel på organisk kemi inom olika applikationsområden, hållbarhetsaspekter av processer och föreningar inklusive miljö och ekonomiaspekter vid organisk syntes.

Laborationer:

Organiska reaktioner och praktiska metoder som exemplifierar såväl teori som tekniker för framställning, upprening och karakterisering av organiska föreningar. Träning att tolka och använda skrivna laborationsintruktioner

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer samt gästföreläsningar/seminarier. Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar samt gästföreläsningar/seminarier är obligatoriska. Kommunikationsträning är integrerad i övriga kursmoment.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen (5 hp). Laborationer samt övriga obligatoriska moment med tillhörande seminarier och skriftliga redovisningar (5 hp). Kursbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultaten från de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen 1KB472 Grundläggande organisk kemi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin