Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP018

Kod
1MP018
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 januari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp inom teknik/naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera hur olika fysikaliska och kemiska egenskaper hos mineral och bergarter påverkar varandra,
  • jämföra olika mineral och bergarter och deras fysikaliska och kemiska egenskaper,
  • analysera symmetrisystem och deras kopplingar till anisotropi,
  • tolka och jämföra data på olika mätskalor (från exempelvis laboratorium, fält och borrhålsmätningar),
  • utvärdera vilka geofysiska metoder och laboratoriemetoder som är lämpliga att använda när ett givet mineral ska prospekteras eller undersökas.

Innehåll

Introduktion till bergarter och mineral. Fysikaliska egenskaper: Densitet, porositet, permeabilitet, elastiska och oelastiska egenskaper, bergartskvalitet och seismiska egenskaper, magnetism, elektrisk konduktivitet, termisk ledningsförmåga, mätningar i laboratorium. Påverkan av tryck och temperatur på mineral och bergarter. Kemiska sammansättningar av mineral- och kristallstrukturer. Kopplingar mellan kemiska och fysikaliska egenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, datorberäkningar, laboratoriemätningar, seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), inlämningsuppgifter (1 hp), datorprojekt (1 hp) och skriftlig rapport (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

1MP018 och 1GE053 kan inte ingå i samma examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin