Evolutionära processer

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG373

Kod
1BG373
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa centrala begrepp och processer inom evolutionsbiologin
  • förklara och studera evolutionära processer
  • arbeta med modeller för evolutionära processer och förklara deras uppbyggnad
  • kritiskt granska modellers underliggande antaganden och prediktioner och planera vetenskapliga experiment för att testa dessa
  • sammanfatta traditionella modeller för evolutionära processer och relatera dessa till moderna studier av samma processer
  • värdera, kontrastera och motivera ett ställningstagande kring kontroversiella hypoteser och modeller för evolutionära processer
  • diskutera biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället.

I kursen ingår delkursen Generiska kompetenser. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

  • redogöra för etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling.

Innehåll

Kursen fokuserar på följande begrepp och processer: Fenotypisk och genetisk variation, genetisk drift, selektion, ärftlighet, inavel, fenotypisk plasticitet, genotyp-miljö-interaktioner, maternella och paternella effekter, ekologiska avvägningar ("trade-offs"), populationsdifferentiering, arter och artbegrepp, artbildningsprocesser. Stor vikt läggs vid problemformulering, hypotestestning och övningar kring kreativt tänkande. I övningar ligger även att kritiskt bedöma realismen i olika planerade försök, att arbeta i grupp under kort tid för att formulera och planera försök, och att presentera resultaten av dessa diskussioner. Etik, plagiat och lika villkor/lika behandling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, räkneövningar, gruppövningar samt självständig övning med planering av vetenskapliga studier, samt självständigt litteraturarbete. Inom kursen utför studenterna ett litteraturprojekt. Deltagande i seminarier, övningar och litteraturprojekt är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 12 hp; Projektarbete 2 hp; Generiska kompetenser 1 hp.

Teorikursen examineras genom skriftlig tentamen och fordrar aktivt deltagande i laborationer, övningar och seminarier. För projektarbetet fordras en uppsats som diskuteras vid ett seminarium. Generiska kompetenser examineras genom skriftliga prov. Den som har läst en kurs innehållande modulen Generiska kompetenser kommer att läsa Generiska kompetenser 2, som examineras genom aktivt deltagande i seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin