Ekologi D

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG382

Kod
1BG382
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Kandidatexamen inklusive 90 hp biologi, kemi och/eller geovetenskap varav minst 60 hp biologi inklusive 10 hp ekologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen orienterar om pågående ekologisk forskning och utgör en bas för studier på avancerad nivå och arbete inom de områden där kunskaper i ekologi är viktiga. Dessa områden sträcker sig från forskning i evolutionär ekologi till praktiskt arbete i naturvård.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra och använda beteendeekologiska teorier rörande sexuell selektion, furagering, altruism, samarbete, signalering och kommunikation
  • demonstrera insikt i växt- och djurlivshistorier
  • kvantifiera och tolka diversitetsmönster
  • redogöra för teorier kring populationsdynamik, mellanartskonkurrens och trofiska interaktioner i näringsvävar
  • utföra enkla datorsimuleringar av populationsdynamik
  • planera, genomföra och statistiskt utvärdera en ekologisk studie samt redovisa resultaten muntligt och skriftligt
  • kritiskt granska och diskutera primära vetenskapliga texter i ekologi
  • diskutera biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället.

I kursen ingår delkursen Generiska kompetenser. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

  • redogöra för etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling.

Innehåll

Beteendeekologi, inkluderande kopplingen mellan ekologi och evolutionsteori, sexuell selektion, furageringsteori, parningssystem, släktskap, altruism, samarbete och grupplevande, anpassningar till biologiska fiender, evolutionen av signaler och kommunikation samt grundläggande livshistorieteori. Ekologi och evolution av växternas livshistoria, som även omfattar frögroning, fröpridning samt pollinationsekologi och en introduktion till demografi. Kvantifiering och tolkning av diversitetsmönster. Modeller för populationstillväxt, populationsreglering, mellanartskonkurrens, trofiska interaktioner (t.ex. Lotka-Volterramodeller, skördemodeller), och födovävsteori. Etik, plagiat och lika villkor/lika behandling.

Undervisning

Kursen omfattar en fältkurs och en teoridel i vilken ingår föreläsningar, datorsimuleringar, räkneövningar och seminarier. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Fältkurs 3 hp; Generiska kompetenser 1 hp; Seminarieserie Biologins roll i samhället 1 hp.

Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov och fordrar aktivt deltagande i seminarier och övningar. Fältkursen redovisas både skriftligt (projektrapport) och muntligt. Generiska kompetenser examineras genom skriftliga prov. Den som har läst en kurs innehållande modulen Generiska kompetenser kommer att läsa Generiska kompetenser 2, som examineras genom aktivt deltagande i seminarium. Seminarieserie Biologins roll i samhället fordrar aktivt deltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG200 Ekologi eller 1BG040 Ekologi L.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin