Ekologi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG606

Kod
1BG606
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Naturkunskap 2

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande ekologiska frågeställningar och principer på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå
  • tillämpa insikter och kunskaper inom ekologiämnets hela bredd

Innehåll

Kursen omfattar ekologiska frågeställningar och principer på individ-, populations-, samhälls- och ekosystemnivå. Den ger tillämpbara insikter i ämnets hela bredd. Kursen tar upp grundläggande definitioner och begrepp, ekosystemets flöden av energi och material, struktur och funktion hos ekologiska samhällen, fördelningsmönster i naturen, olika typer av mellanartsrelationer, såsom konkurrens och predation samt populationers struktur och dynamik.

Undervisning

Kursen ges som nätburen distansutbildning.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (5 hp) samt redovisning av litteraturuppgift (1,5 hp) och fältövningar (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1BG105 Ekologi och populationsgenetik. Kursen kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin