Tillämpad speldesignforskning

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD310

Kod
5SD310
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 december 2023
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i magister- och masterprogram i speldesign.

Behörighetskrav

30 hp speldesign på avancerad nivå. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Lärandemålen fokuserar på skapandet, implementeringen och analysen av ett speldesignrelaterat projekt som genomförs under handledning. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • ​klart formulera en frågeställning kring ett speldesignrelaterat ämne,
  • på ett kritiskt sätt ta sig an frågeställningen ur olika perspektiv,
  • tänka ut en lämplig designapproach för att angripa frågeställningen,
  • omsätta en teoretisk designapproach i praktik och använda lämplig metodologi för att undersöka frågeställningen på ett praktiskt och erfarenhets baserat sätt, samt
  • kritiskt analysera och reflektera över resultatet.

Innehåll

Kursen består i att studenterna under handledning identifierar ett tillämpat projekt, relevant för speldesign. Innehållet i projekten kan variera, men metoden att undersöka dem ska alltid ha ett klart praktiskt inslag. Kursen är upplagd som en "laboratoriekurs" där teoretisk kunskap omsätts på ett erfarenhetsbaserat, praktiskt sätt och konceptuell kunskap undersöks "genom att göra" och genom att testa resultat.

Undervisning

Kursen fokuserar på att omsätta teori i praktik genom experiment, utforskande, iteration och utvärdering av resultat. Studenterna förväntas genomföra skarpa speldesignrelaterade projekt, enskilt eller i grupp, och uppvisa och diskutera resultaten vid seminarieliknande redovisningar.

Examination

Underlag för bedömning utgörs av studentens aktiva deltagande i seminarier och andra aktiviteter under kursens gång.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin