Samhällsorienterande ämnen för F-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5RT614

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Geografi

Historia

Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer.

Religionskunskap

Artikelkompendium

Samhällsvetenskap

Utöver nedan angivna verk läses följande webbtexter (online):

Barnkonventionen

http://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/37/41/3014596d.pdf

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin