Samhällsorienterande ämnen för F-3

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5RT614

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5RT614
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Studierektor, 26 augusti 2014
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Syftet med denna kurs är att ge studenten ämneskunskaper och didaktiska perspektiv på de samhällsorienterade ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • diskutera och analysera frågor som rör samspel mellan samhälle, människa och natur
 • diskutera och analysera frågor som rör hållbar utveckling

 • redogöra för grunddragen i det svenska samhällets politiska, sociala och ekonomiska utveckling från forntiden till mitten av 1500-talet
 • identifiera och redogöra för några olika former av historiebruk i samhället
 • tillämpa källkritik samt kunna använda historiska källor i undervisningen
 • identifiera och redogöra för olika historiesyner

 • redogöra för högtider, symboler och några berättelser i de stora världsreligionerna med tyngdpunkt på de abrahamitiska religionerna
 • diskutera och reflektera över begreppen religion, livsåskådningar och livsfrågor och deras betydelse för skolans religionsundervisning
 • diskutera och reflektera över lärarens yrkesroll i mötet mellan religionskunskapen och eleverna i det konkreta klassrummet

 • förstå att den kommunala verksamheten som t.ex. skolan är politiskt styrd
 • redogöra för och diskutera hur det lokala samhället fungerar i den demokratiska staten
 • diskutera frågor som rör grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen
 • redogöra för hur samhällsorienterande ämnen kan integreras med andra skolämnen

Innehåll

Kursen består av fyra delmoment: geografi, historia, religionsvetenskap och samhällsvetenskap. Geografin fokuserar grundläggande samspel mellan människa, samhälle och natur samt perspektiv på frågor som rör hållbar utveckling. Den historiska delkursen tar upp svenska samhällets politiska, sociala och ekonomiska utveckling från forntiden till mitten av 1700 talet och ger en introduktion till historiesyn, historiebruk, och historiska källor. Dessutom ges en orientering om hur barn kan undervisas i historia, och hur de förstår tid och historiska förändringar. Religionskunskapen tar sin utgångspunkt i barns existentiella frågor i relation till religion och livsåskådning, tar upp grundläggande fakta om världsreligionerna samt behandlar lärarens yrkesroll i ett mångreligiöst och pluralistiskt samhälle. I samhällskunskapen ligger fokus på det lokala demokratiska samhällets (kommunernas) sätt att fungera i teori och praktik, samt på frågor som berör mänskliga rättigheter, människors lika värde i relation till barnkonventionen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektionsundervisning, självständiga uppgifter, handledning, seminarier, PM-uppgifter, studiebesök och exkursioner. Viss undervisning är obligatorisk. Undervisningsformerna varierar under de olika delkurserna. Variationen av undervisningsformer har ett didaktiskt syfte, avpassat för att ge studenten förståelse för olika undervisningsformer.

Examination

Examinationen består av skriftlig tentamen, PM-skrivning, muntliga presentationer, lektionsplanering, eller andra examinationsformer som är anpassade efter delkursernas olika behov. På de olika delkurserna och på kursen som helhet ges betygen underkänd eller godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin