Kursplan för Visualiseringstekniker: Konst och vetenskap som kunskapspraktiker 1700-2000

Technologies of Visualisation: Art and Science as Practices of Knowledge 1700-2000

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV027
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-05-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha fördjupade kunskaper om samt kunna redogöra för och problematisera den förändrade relationen mellan konst och vetenskap som kunskapspraktiker från 1700-talet fram till 2000-talet, med fokus på visualiseringstekniker. Studenten tillägnar sig dessa kunskaper genom att under kursen redogöra för, diskutera, analysera och kritiskt granska konstnärlig användning av olika visualiseringstekniker, urskilja och analysera hur konstnärliga uttryck och praktiker historiskt influerats av olika visualiseringstekniker samt diskutera, problematisera och analysera olika vetenskapliga användningar av konst som en visualiseringsform.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i företeelsen att med hjälp av olika tekniker visualisera fenomen vi annars inte skulle kunna se. Kursen behandlar relationen mellan konst och vetenskap som kunskapspraktiker och de förändringar som sker från 1700-talet till 2000-talets början. Fram till 1800-talet var konst och vetenskap som kunskapspraktiker mer sammanlänkade än idag, skapandet av vetenskapliga anatomiska teckningar är ett exempel. Mot slutet av 1800-talet äger ett skifte rum då konstnärens kunskap börjar ersättas av nya visualiseringstekniker som röntgen och fotografi och senare digitala tekniker. Idag har forskare återigen börjat tala om att vetenskapen behöver konsten. Ett skäl som förs fram handlar om att vetenskap idag är en så avancerad praktik att den behöver konsten som en förmedlande länk för att nå ut till allmänheten.

Syftet med kursen är att belysa och problematisera relationen mellan konst och vetenskap som kunskapspraktiker med fokus på visualiseringstekniker från 1700-talet fram till 2000-talets början, med tyngdpunkt på 1900-talet. Kursen är tvärvetenskaplig och innehåller aktuella teoribildningar inom studier av konst och vetenskap.

Kursen vill rikta uppmärksamhet på dels hur konstnärliga praktiker influeras, använder sig av samt förhåller sig till olika visualiseringstekniker, dels hur vetenskapliga praktiker använder konst som en slags visualiseringsform. Kursen följer ett tematiskt upplägg där respektive kurstillfälle ägnas en specifik visualiseringsteknik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker i form av flerdelad hemskrivning samt demonstrationsuppgifter i samband med seminarierna. Den betygsskala som tillämpas är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 •  ”The Physics Department at the University of Geneva, Cern”

  Ingår i:

  Artists-in-labs : Networking in the Margins

  Wien: Springer-Verlag, 2010

  s. 110-112

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahlberg, Jörgen Visualization techniques for surveillance : visualizing what cannot be seen and hiding what should not be seen

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift

  vol. 84 (2015) nr. 2 s. 123-138

  http://rivierareservation.it/wp/wp-content/uploads/2015/05/Diano-Marina_01.jpg

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Crandall, Jordan Envisioning the Homefront: : Militarization, Tracking and Security Culture

  Ingår i:

  Journal of visual culture.

  vol. 1 (2005) nr. 4 s. 17-38

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Glauser, Andrea Formative encounters : laboratory life and artistic practice

  Ingår i:

  Artists-in-labs : Networking in the Margins

  Wien: Springer-Verlag, 2010

  s. 12-24

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gonzenbach, Christian Artist in the Physics Department at the University of Geneva, Cern

  Ingår i:

  Artists-in-labs : Networking in the Margins

  Wien: Springer-Verlag, 2010

  s. 162-167

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Inledning Holger, Lena; Holst-Ekström, Måns; Sidén, Karin; Snickare, Mårten

  Ingår i:

  Kroppen : konst och vetenskap

  Stockholm: Nationalmuseum, 2005

  s. 11-23

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jones, Caroline A.; Galison, Peter Introduction

  Ingår i:

  Picturing science, producing art

  New York: Routledge, 1998

  s. 1-23

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jülich, Solveig Laboratoriet och ateljén

  Ingår i:

  Kroppen : konst och vetenskap

  Stockholm: Nationalmuseum, 2005

  s. 203-229

  URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00233609.2015.1031695

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jülich, Solveig Lennart Nilsson's fish-eyes : a photographic and cultural history of views from below

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift

  vol. 84 (2015) nr. 2 s. 75-92

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kemp, Martin Seen / unseen : art, science, and intuition from Leonardo to the Hubble telescope

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  s.301-331.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kurgan, Laura Close up at a distance : mapping, technology, and politics

  New York: Zone, 2013

  s. 9-36, 113-127

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Orrghen, Anna Driven by Visualization : Sten Kallin's collaborations with Astrid Sampe, Sture Johannesson and Mats Amundin as explorations of computer technology

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift

  vol. Vol. 84 (2015) nr. 2 s. 93-107

  URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00233609.2015.1034171

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Orrghen, Anna Technologies of Visualization

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift

  vol. Vol. 84 (2015) nr. 2 s. 73-74

  URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00233609.2015.1034172

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Plautz, Dana New Ideas Emerge When Collaboration Occurs

  Ingår i:

  Leonardo : journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology

  vol. vol. 38 (2005) nr. no. 4 s. 302-309

  s. 302-309. Även tillgänglig via Uppsala universitetsbiblioteks webbsida: http://www.jstor.org/stable/i20206061

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sappol, Michael Body modern : Fritz Kahn, scientific illustration, and the homuncular subject

  Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017.

  s. 1-69

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weimarck, Torsten Holger, Lena Kroppen : konst och vetenskap

  Stockholm: Nationalmuseum, 2005

  s. 25-53, "Kroppen, och den anatomiska kroppen".

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wästfelt, Anders Reclaiming Position : Using Local Context to Visualise Interpretations of Satellite Images in Humanities and Social Science

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift

  vol. Vol. 84 (2015) nr. 2 s. 108-122

  URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00233609.2015.1031696

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zschocke, Nina Art and science research teams? : Some arguments in favour of a culture of dissent

  Ingår i:

  Artists-in-labs : Networking in the Margins

  Wien: Springer-Verlag, 2010

  (2010) s. 68-81

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zwijnenberg, Robert Art, the Life Sciences and the Humanities: In Search of a Relationship

  Ingår i:

  Art in the age of technoscience : genetic engineering, robotics, and artificial life in contemporary art

  Wien: Springer, cop. 2009

  s. xiv-xxix.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åhrén, Eva Figuring Things Out : Visualizations in the Work of Swedish Anatomists Anders and Gustaf Retzius, 1829–1921

  Ingår i:

  Nuncius

  Brill Academic Publishers,

  vol. vol. 32 (2017) nr. nr 1

  s. 166-211

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åhrén, Eva Kroppar av vax : modeller och preparat i konst och vetenskap

  Ingår i:

  Kroppen : konst och vetenskap

  Stockholm: Nationalmuseum, 2005

  s. 189-201.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare artiklar kan tillkomma.