Kursplan för Barn- och ungdomslitteratur

Literature for Children and Young People

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV220
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  60 hp i ett ämne

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå, som även kan inräknas som valfri kurs i Litteraturvetenskap C samt inom ramen för Svenska 4. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 11 december 2006 och av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden den 27 februari 2007 Litteraturlistan är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 11 december 2006.

Mål

Kursen syftar till att i anknytning till aktuell forskning ge fördjupade kunskaper om litterära genrer och skönlitterära texter som vänder sig till barn och ungdomar.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

* kunna definiera och tillämpa begrepp med relevans för barn- och ungdomslitteratur

* kunna redogöra för olika genrer inom barn- och ungdomslitteratur

* kunna analysera och diskutera barn- och ungdomslitteratur i relation till debatt och forskning inom området.

Innehåll

Varje seminarium behandlar ett enskilt tema inom ämnesområdet såsom exempelvis:

Barnboken som begrepp, bilderböcker, sagor från olika tider och kulturer, barnbok kontra barndomsskildring, populärlitteratur för flickor och pojkar, fantasy, realistiska berättelser för barn och/eller ungdom.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar. I de fall den studerande avser att tentera kursen som läskurs diskuteras förslag till kurslista med examinator.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier. Fullgörande av muntliga och skriftliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskaplig litteratur, läspärm och handbok

Ur nedanstående titlar läses kapitel och utdrag enligt lärarens anvisningar. (I separata läsanvisningar för den aktuella terminen)

 • Läspärm

  Litteraturvetenskapliga institutionen, 2012

  I Läspärmen hittar du ett antal artiklar som kan vara svåra att få tag på. Läspärmen finns på institutionen. Du får endast låna texterna för läsning på institutionen. I läsanvisningarna för aktuellt termin anges texter i läspärmen med (L).

 • Grenby, M. O.; Immel, Andrea. The Cambridge companion to children's literature

  Cambridge: Cambridge University Press, c2009

  Läses: Ett stort antal artiklar som finns specificerade i läsanvisningarna till aktuell termins schema, med förkortningen (CC)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hallberg, Kristin Läs mig - sluka mig! : en bok om barnböcker.

  Stockholm: Natur och kultur, 1998

  Läses: Artiklar av Kristin Hallberg, Lena Kåreland, Boel Westin, Örjan Lindberger. Boken förkortas (LS) i läsanvisningarna till aktuell termin.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hallberg, Kristin Läs mig - sluka mig! : en bok om barnböcker

  Stockholm: Natur och kultur, 2001

  Läses: Artiklar av Kristin Hallberg, Lena Kåreland, Boel Westin, Örjan Lindberger. Boken förkortas (LS) i läsanvisningarna till aktuell termin.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kåreland, Lena Barnboken i samhället

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Läses: Kapitel 1,2,5,6,7.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nikolajeva, Maria Barnbokens byggklossar

  2., [rev. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Handbok. Läses: s. 7-24, 24-34, 55-64, 66-75, 92-95, 109-116, 129-137, 145-152, 167-183,190-197, 205-207, 235-251

  Se bibliotekets söktjänst

Skönlitteratur

Läs även "Rödluvan" i Bröderna Grimms version