Kursplan för Kristendom och radikalnationalism

Christianity and Radical Nationalism

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RG400
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Religionsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-02-16
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • övergripande redogöra för några kristna radikalnationalistiska strömningar och uttryck,
 • urskilja gemensamma och särskiljande drag i radikalnationalistiskt tänkande,
 • identifiera central terminologi i nutida forskning om radikalnationalism,
 • uppvisa grundläggande förståelse för relationen mellan radikalnationalism och kristendom genom såväl skriftligt som muntligt deltagande i examinerande uppgifter.

Innehåll

I kursen studeras översiktligt hur radikalnationalism har påverkats av och påverkat kristen tro från tidigt 1900-tal till i dag. I kursen studeras även hur mötet mellan kristen teologi, romantisk nationalism, rasism, konspirationsteorier och kampen om den moderna nationalstaten har kommit till uttryck i protestantiska, katolska och ortodoxa traditioner. I kursen förvärvas grundläggande förståelse för hur framstående radikalnationalistiska aktörer och idéer har utvecklats över tid.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Examinationen sker i form av PM (7,5 hp) och deltagande i obligatoriska seminarier (0 hp).

Seminarier betygssätts med U-G. Samtliga övriga examinatoriska moment betygssätts med U-G-VG.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Om kursen upphör eller genomgår större förändringar ges tre examinationstillfällen enligt denna kursplan under tre terminer. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan examination ske även senare.

Övriga föreskrifter

God färdighet i att läsa engelska förutsätts. Studenten förutsätts under hela kursen arbeta självständigt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Griffin, Roger Fascism : an introduction to comparative fascist studies

  Cambridge: Polity Press, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heschel, Susannah. The Aryan Jesus : Christian theologians and the Bible in Nazi Germany

  Princeton: Princeton University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artikelkompendium

  Teologiska institutionen,

  Tillhandahålls av läraren vid kursstart

  Obligatorisk