Interkulturell didaktik i tyska - Masterprogram i Tysklandsstudier 2021/2022

Bild för Interkulturell didaktik i tyska - Masterprogram i Tysklandsstudier 2021/2022
Anmälan

Interkulturell språkdidaktik handlar om hur man som lärare kan fungera som förmedlande länk mellan olika språk och kulturer. Fokus ligger på kunskaper om hur man undervisar heterogena grupper där personer med olika - inte bara 'kulturella' - bakgrunder och förkunskaper ska lära sig ett språk. Genom studier på Masterprogrammet i Tysklandsstudier med inriktning interkulturell didaktik i tyska får du relevant forskningsanknuten kunskap om hur de enskilda elevernas individuella förutsättningar kan tillgodoses.

Om programmet

Masterprogrammet i Tysklandsstudier med inriktning mot interkulturell didaktik är en tvåårig tvärvetenskaplig utbildning på avancerad nivå. Det vänder sig till dig som har en kandidatexamen i tyska och vill fördjupa dig inom språkdidaktik. Utbildningen förenar studier i tyska och om tyska som första, andra och främmande språk. Här sammanvävs vetenskapliga, ämnesdidaktiska och undervisningspraktiska perspektiv för att möjliggöra analyser av undervisningspraktik och undervisningssituationer mot bakgrunden av rådande didaktiska koncept.

På programmet kommer du att lära dig att kritiskt och differentierat planera och analysera undervisningen i tyska, att reflektera kring undervisningen samt att genomföra och beforska den. Inom programmet får du praktik på universitet, skolor och myndigheter i Sverige och Tyskland som till exempel Goethe-Institutet i Stockholm och Integrationszentrum i Bochum. De första två terminerna studerar du i Uppsala och de sista två i Bochum. Utbildningen kommer att ge dig goda kunskaper i att undervisa tyska i en mångkulturell miljö.

Examen

Programmet ger dig möjlighet att få en masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med tyska som huvudområde från Uppsala universitet och samtidigt en Master of Arts i germanistik från Ruhr-Universität Bochum i Tyskland.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

​Under första terminen vid Uppsala universitet kommer du att delta i kurser inom modulen tyska som främmande språk, 7,5 hp, samt 15 hp inom tillvalsämnet I (vilket kan omfatta kurser i tyska, svenska eller realia beroende på dina förkunskaper). Dessutom ingår en fyra veckors praktik om 5 hp. Du kommer även att delta i den årliga studiegångskonferensen som du författar en vetenskaplig rapport om 2,5 hp.

Under andra terminen vid Uppsala universitet kommer du att läsa kurser inom tillvalsämnet II där du kan välja dina kurser fritt (7,5 hp) samt inom modulen tyska språket på 15 hp. Under andra terminen ska du också författa en vetenskaplig uppsats om 7,5 hp och presentera dina resultat på en studiekonferens.

Under tredje terminen vid Ruhr-Universität Bochum kommer du att delta i kurser inom modulen tyska som andraspråk, 8 hp, samt tyska som första språk, 8 hp. Forskningsmodulen interkulturell språkdidaktik, 5 hp, tillsammans med modulen undervisningspraktik, 9 hp som integrerar de första tre modulerna om 10 hp kommer att lägga grunden för din masteruppsats. Du har möjligheten att genomföra din undervisningspraktik redan under sommaren (juni till oktober).

Under fjärde terminen vid Ruhr-Universität Bochum kommer du att skriva och ventilera din masteruppsats på 30 hp. Handledning ges av handledare från Uppsala universitet och från Ruhr-Universität Bochum.

Om undervisningen

Undervisningen bygger på tre ämnesdidaktiska moduler som behandlar tyska som första språk, tyska som andraspråk och tyska som främmande språk. Modulen tyska som första språk behandlar språkutvecklingen från födelsen, modulen tyska som andraspråk behandlar språkinlärning som sker senare, styrd eller ostyrd, men oftast i förhållandet till utvecklingen av det första språket. Modulen tyska som främmande språk, slutligen, behandlar den styrda, oftast undervisningsledda inlärningen av det tyska språket. Forskningsmodulen interkulturell språkdidaktik integrerar dessa tre former av språkdidaktik och utvecklar nya former av interkulturell didaktik i tyska.

Undervisningsspråken är svenska och tyska.

En praktik på fyra veckor i Sverige (7,5 hp) och en på sex veckor i Tyskland (9 hp) ingår i utbildningen och ger dig möjlighet att aktivt delta i olika undervisningssituationer.

Studera utomlands

Under programmet kommer du att studera två terminer vid Ruhr-Universität Bochum i Tyskland.

Karriär

Genom utbildningen får du en värdefull kompetens i undervisning i tyska i en språklig och kulturell heterogen miljö. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta med undervisning i tyska som främmande språk i skolor och andra utbildningsaktörer i utlandet, exempelvis folkhögskolor eller dylikt.

Utbildningen ger också behörighet för utbildning på forskarnivå.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Interkulturell didaktik i tyska

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P5225 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med tyska som huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@moderna.uu.se

018-471 14 31

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

018-471 1297

info@moderna.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02