Masterprogram i svenska

120 hp

Utbildningsplan, HSV2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HSV2M
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 augusti 2019
Diarienummer
SPRÅKFAK 2019/23
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Programmet är inrättat av rektor vid Uppsala universitet 2006-09-26. Utbildningsplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-05-31 och gäller fr.o.m. 2007-07-21. Reviderad 2008-01-17, 2010-03-11 samt 2019-08-29.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande med 60 hp svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarande

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och syftar till att ge ökad kompetens inom en av två inriktningar: svenska och andra nordiska språk eller flerspråkighet och svenska som andraspråk. Djup ämneskunskap med mycket god vetenskaplig förankring inom var och en av inriktningarna ger en god grund till forskarutbildning och är förberedande till att verka inom till exempel utbildning eller statlig verksamhet.

Mål

Efter avslutat program ska studenten kunna

  • visa god förtrogenhet med något av områdena svenska och andra nordiska språk eller flerspråkighet och svenska som andraspråk
  • visa god förtrogenhet med språkvetenskapliga forskningsmetoder och problemställningar
  • med god insikt samla in och behandla komplext material relaterat till teoribildningen inom området och den valda problemställningen
  • aktivt följa utvecklingen och forskningen inom ämnesområdet

Programmets uppläggning

Programmet är tvåårigt (120 högskolepoäng) och studenter väljer att läsa en av två inriktningar inom programmet: antingen svenska och andra nordiska språk eller flerspråkighet och svenska som andraspråk. Varje inriktning har egna obligatoriska kurser. Dessutom ingår valfria kurser. Närmare information om innehållet och uppläggningen av respektive inriktning ges nedan.

Programmet ingår i den avancerade nivån. Progressionen inom programmet uttrycks genom de olika examensarbetena, dels för magisterexamen, dels för masterexamen.

Samtliga kurser inom programmet omfattar 7,5 högskolepoäng, med undantag för examensarbeten om 15 respektive 30 högskolepoäng.

Inriktning mot svenska och andra nordiska språk:

Inriktningen mot svenska och andra nordiska språk består av 10 kurser på 7,5 hp samt magisteruppsats (15 hp) och masteruppsats (30 hp). Magisteruppsatsen kan ersättas med två valfria kurser på avancerad nivå. Om man väljer att skriva magisteruppsats leder det första årets studier om 60 hp till magisterexamen.

Inriktningen ger fördjupade kunskaper om svenska och andra nordiska språk och ökar förmågan att behandla språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Det ger också en ökad bredd på kunskaperna om svenska och andra nordiska språk, såväl synkront som diakront. Genom egen profilering inom programmets valfria kurser kan studenten själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter.

Under det första året erbjuds övervägande kurser av forskningsförberedande karaktär. Genom egen profilering inom programmets valfria kurser kan studenten därutöver själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter. Det finns utrymme för studenten att förlägga sina studier till annat lärosäte i Norden. Det finns också en praktikkurs. Uppläggningen av de fyra terminernas studier framgår av terminsplanen nedan.

TERMIN l

Teori och metod 7,5 hp, Vetenskapligt skrivande 7,5 hp, Svenskans variation 7,5 hp, valfri kurs 7,5 hp

TERMIN 2

2 valfria kurser (2 x 7,5 hp), Magisteruppsats 15 hp eller 2 valfria kurser (2 x 7,5 hp)

TERMIN 3

Praktik 7,5 hp, valfri kurs 7,5 hp, Masteruppsats, del 1 15 hp (av totalt 30 hp)

TERMIN 4

2 valfria kurser (2 x 7,5 hp), Masteruppsats, del 2 15 hp (av totalt 30 hp)

Inriktning mot flerspråkighet och svenska som andraspråk

Inriktningen mot flerspråkighet och svenska som andraspråk består av 10 kurser om 7,5 hp vardera samt magisteruppsats (15 hp) och masteruppsats (30 hp). Magisteruppsatsen kan ersättas med två valfria kurser på avancerad nivå. Studerande som med godkänt resultat genomgår programmets första år, 60 hp inklusive magisteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk 15 hp kan efter ansökan få en magisterexamen inom huvudområdet svenska som andraspråk.

Inriktningen ger fördjupade kunskaper om sociolingvistiska, psykolingvistiska, språkpolitiska och utbildningsrelaterade perspektiv på flerspråkighet, andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. Inriktningen bidrar till ökad förmåga att behandla språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Under det första året erbjuds övervägande kurser av forskningsförberedande karaktär. Genom egen profilering inom programmets valfria kurser kan studenten därutöver själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter. Det finns också en praktikkurs. Uppläggningen av de fyra terminernas studier framgår av terminsplanen nedan.

TERMIN l

Flerspråkighetsforskning 7,5 hp, Vetenskapligt skrivande 7,5 hp, 2 valfria kurser (2 x 7,5 hp)

TERMIN 2

Flerspråkighet och utbildning 7,5 hp, Sociolingvistiska forskningsfält 7,5 hp, Magisteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk 15 hp eller 2 valfria kurser (2 x 7,5 hp)

TERMIN 3

Psykolingvistisk forskning om flerspråkighet 7,5 hp, Praktik 7,5 hp, Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 1 15 hp (av totalt 30 hp)

alternativt

Psykolingvistisk forskning om flerspråkighet 7,5 hp, valfri kurs 7,5 hp, Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 1 15 hp (av totalt 30 hp)

TERMIN 4

2 valfria kurser (2 x 7,5 hp), Masteruppsats i flerspråkighet, del 2 15 hp (av totalt 30 hp)

Undervisning

Undervisningen inom båda inriktningarna ges i form av lektioner, övningar, föreläsningar och seminarier. På vissa av de valfria kurserna ges undervisning enligt ett rullande schema. Egna studier i form av läskurser kan också förekomma. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt på kurser med fortlöpande examination. Där så anges förekommer praktik. Även studier eller praktik i ett annat nordiskt land kan ingå. Utbildningen bedrivs på helfart och omfattar fyra terminers studier.

Examen

Studerande som med godkänt resultat genomgått Masterprogram i svenska, med inriktning mot svenska och andra nordiska språk, 120 hp, får efter ansökan en masterexamen inom huvudområdet svenska. Studerande som med godkänt resultat genomgått Masterprogram i svenska, med inriktning mot flerspråkighet och svenska som andraspråk, 120 hp, får efter ansökan en masterexamen inom huvudområdet svenska som andraspråk. Studerande som med godkänt resultat genomgått programmets första år, 60 hp inklusive magisteruppsats 15 hp, kan efter ansökan få en magisterexamen inom respektive huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin