Masterprogram i international humanitarian action

120 hp

Utbildningsplan, HIH2E

Kod
HIH2E
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 27 maj 2020
Ansvarig fakultet
Teologiska fakulteten
Ansvarig institution
Teologiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i International Humanitarian Action ges i samarbete med sju andra europeiska universitet inom Network on Humanitarian Action (NOHA): Universidad de Deusto, Spanien, Ruhr-Universität Bochum, Tyskland, Université Aix-Marseille, Frankrike, University College Dublin, Irland, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna, Uniwersytet Warszawski, Polen, och L-Università ta 'Malta, Malta. Andra NOHA-medlemsuniversitet eller NOHA-partneruniversitet, vanligtvis utanför Europa, kan också vara involverade i termin 3.

Akronymen NOHA är officiellt kopplad till programmet, som också informellt kallas "NOHA-programmet". Utbildningen ges av Teologiska institutionen i samarbete med andra institutioner vid Uppsala universitet med relevant forsknings- och undervisningskapacitet inom områdena juridik, freds- och konfliktstudier, kulturantropologi, management och kvinnors och barns hälsa i relation till humanitärt arbete. Utbildningen är mångvetenskaplig.

Programmets upplägg beslutades 2017-09-07 av Teologiska fakultetsnämnden i enlighet med International NOHA Associations riktlinjer.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Dessutom krävs mycket goda kunskaper i engelska. Dessa kunskaper brukar intygas genom ett internationellt erkänt prov eller tidigare studier vid ett universitet. Lägsta betygskrav vid prov är:

  • IELTS: sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 6,0
  • TOEFL Internetprov: 24 poäng (av högst 30) på skriftliga delen och sammanlagt 93
  • Cambridge: CAE (C1), CPE (C2)

Kunskaper i andra språk och praktisk erfarenhet inom humanitärt arbete rekommenderas.

Syfte

Masterprogrammet i International Humanitarian Action syftar till att ge studenterna de färdigheter och förmågor som krävs för att arbeta inom olika sektorer inom humanitärt bistånd. Programmet fokuserar på hur man oberoende, kritiskt och konstruktivt kan bidra till både humanitär politik och genomförande av humanitär verksamhet. Utbildningen syftar också till att ge studenterna empiriska fakta, metoder och teoretiska perspektiv grundade i samtida forskning av relevans för det humanitära området. En student som har genomgått programmet kan fungera i olika yrkesroller som projektledare, policyanalytiker eller desk officer inom såväl statliga som icke-statliga organisationer.

Mål

Efter avslutat program förväntas studenten ha:

1. en specialiserad kunskap och kritisk metodologisk förståelse för lämpliga forskningsmetoder och forskningsdesign inom det humanitära området och för nyskapande forskning inom detta område;

2. motiverat och tillämpat metodologi och vetenskapliga metoder korrekt i självständig humanitär forskning;

3. studerat ett forskningsämne på djupet och självständigt genomfört ett medellångt forskningsprojekt;

4. en kritisk förståelse för de humanitära principerna och normerna och svårigheterna med de dilemman som de kan medföra;

5. förmåga att formulera adekvata och etiskt rimliga rekommendationer för humanitära åtgärder grundade i de humanitära principerna och värderingarna samt att kunna överföra dem på ett innovativt och praxisinriktad sätt för tillämpning inom politik, strategier och programstyrning;

6. en förmåga att ta ansvar för att etiska normer präglade av humanitära principer, värden och professionella uppförandekoder tydliggörs;

7. förmågan att på ett innovativt och strategiskt korrekt sätt tillämpa humanitära principer och standarder på dilemman i komplexa och osäkra situationer;

8. en högspecialiserad kunskap och kritisk förståelse för humanitära begrepp och teorier;

9. innovativ expertis om ett aktuellt tema inom humanitär verksamhet samt en mångvetenskaplig förståelse för tematikens politiska, juridiska, antropologiska, folkhälsomässiga- och förvaltningsaspekter;

10. specialiserad kunskap om hur man utifrån olika källor kan begreppsliggöra, tolka och kritiskt analysera komplexa humanitära kriser och interventioner för att generera nya interdisciplinära expertkunskaper till hjälp att lösa komplexa humanitära problem;

11. förmåga att relatera egna forskningsresultat till en bredare kontext av humanitärt arbete;

12. en öppen attityd till att uppnå ny kunskap och större förståelse för yrkesrelaterad och akademisk utveckling inom humanitärt arbete;

13. en djupgående förståelse för personliga risker i humanitärt fältarbete och för möjliga tekniker och strategier för att minska effekterna av externa stressfaktorer;

14. specialiserad problemlösningsförmåga för att främja den bästa och säkraste responsen i humanitära krissituationer när det gäller personliga och sociala konsekvenser samt förutsägbara skador vid humanitära insatser;

15. förmåga att i osäkra situationer agera bestämt och lämpligt i enlighet med säkerhetsregler och med hänsyn till råd från säkerhetskällor och andra intressenter;

16. en kritisk förståelse för möjligheter och hot i relation till nuvarande trender inom den humanitära sektorn;

17. en rad olika coachnings- och ledarskapsförmågor för att kunna göra noggranna bedömningar av relevanta faktorer för beslutsfattande när det gäller operativt sammanhang, möjliga effekter och risker och bästa sätt för framgångsrikt genomförande av strategiska beslut;

18. förmåga att agera enligt fattade beslut;

19. förmåga att göra en reflekterande analys av personliga lärandemål och vägar att uppnå dem;

20. förmåga att stimulera medarbetares och partners engagemang och utveckling på vägen mot att framgångsrikt genomföra ett humanitärt projekt;

21. en högspecialiserad kunskap om aktörernas och intressenternas mångfald, interaktion och konkurrens samt en grundlig förståelse för vikten av samordning mellan olika nivåer inom det humanitära systemet;

22. förmåga att lyssna på mottagare och intressenter och, med beaktande av deras överväganden, kommunicera expertis och forskningsresultat inom humanitärt arbete på ett strukturerat och begripligt sätt till specialister och icke-specialister i en multikulturell humanitär miljö;

23 förmåga att odla relationer med respekt för kultur- och könsskillnader och att samarbeta i strävan efter ömsesidig nytta eller kompromiss;

24. förmåga att involvera partners och medarbetare på olika beslutsnivåer samt agera på ett ansvarsfullt sätt i fråga om egna beslut;

25. förmåga att aktivt bidra till gruppsammanhållning, balanserad arbetsfördelning och främjande av en god atmosfär och sammanhållning i en grupp i syfte att uppnå ett gemensamt mål;

26. en högspecialiserad kunskap och kritisk förståelse för effekterna av olika humanitära insatser på krisdrabbade människors behov och rättigheter och deras samspel med berörda aktörers intressen i ett visst professionellt regionalt sammanhang;

27. specialiserad problemlösningsförmåga, som kombinerar tvärvetenskaplig kunskap och förståelse för krisdrabbade personers behov och möjligheter i ett visst regionalt sammanhang, i syfte att skapa relevanta, evidensbaserade effektiva lösningar;

28. förmåga att lära av tidigare erfarenheter, identifiera möjligheter att övervinna humanitära dilemman och föreslå nya arbetsmetoder för ökad effektivitet och intressentansvar i komplexa och oförutsägbara humanitära miljöer.

Programmets uppläggning

Programmet består av följande kurser:

Första terminen 30 hp: GRUNDTERMIN

- The Intensive Programme, 5hp

- Juridiska dimensioner av humanitärt arbete, 5 hp

- Global politik och humanitärt arbete, 5 hp

- Antropologi och interkulturella aspekter av humanitärt arbete, 5 hp

- Folkhälsa i humanitärt arbete, 5 hp

- Management, 5 hp

Andra terminen 30 hp: SPECIALISERINGSTERMIN

Under andra terminen måste Uppsala-studenter åka på utbyte till ett annat NOHA-medlemsuniversitet och läsa kurser (30 hp) i humanitärt arbete där.

I sin tur erbjuds följande kurser till inkommande utbytesstudenter från andra NOHA-universitet:

- Konflikt och fredsbyggande, 15 hp

- Religion och humanitärt arbete, 5 hp

- Advanced Management, 5 hp

- Metodologi, 5 hp

Dessa kurser är inte tillgängliga för studenter som började masterprogrammet i Uppsala.

Tredje terminen 30 hp: KONTEXTUALISERINGSPERIOD

Alternativ 1: "Regional Training" vid NOHA-medlemsuniversitet eller NOHA-partneruniversitet, vanligtvis utanför Europa, 30 hp

Alternativ 2: praktikplats på humanitär organisation

- Praktik, 20 hp

- Karriärutvecklingsträning, 10hp

Fjärde terminen 30 hp: FORSKNINGSPERIOD

- Master's Thesis, 30 hp

Studenten måste ha avklarat minst 20 hp från masterprogrammets första termin innan hens studier under andra terminen kan godkännas.

Studenten måste ha avklarat minst 25 hp från masterprogrammets första termin och 20 hp från masterprogrammets andra termin innan hens studier under tredje terminen kan godkännas.

Studenten måste ha avklarat alla kurserna från masterprogrammets första termin, 25 hp från masterprogrammets andra termin och 20 hp från masterprogrammets tredje termin innan hen får påbörja fjärde terminen.

Undantag från den föreskrivna obligatoriska examensordningen ska endast ges i undantagsfall och måste godkännas av alla berörda universitet.

Examen

Studenter med en treårig kandidatexamen kan efter avslutade studier om 120 hp på programmet, inklusive ett examensarbete, ansöka om en Teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med International Humanitarian Action som huvudområde från Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin