Samhällsvetarprogram

180 hp

Utbildningsplan, SSA1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SSA1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 april 2011
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Ekonomisk-historiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Sociologiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2011/59

Doss 3:1:1

Samhällsvetarprogrammet omfattar 180 högskolepoäng.

Samhällsvetarprogrammets syfte är att erbjuda studenter ett studieprogram till akademisk examen med samhällsvetenskaplig tyngdpunkt och med stora valmöjligheter. Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå.

MÅLBESKRIVNING/SYFTE

Samhällsvetarprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning där en samhällsvetenskaplig introduktionstermin följs av ämnesstudier. Samhällsvetarprogrammet syftar till studier av människor i samverkan - att upptäcka, förklara och förstå konsekvenserna av männniskors agerande i samverkan och i skilda miljöer. Syftet med samhällsvetarprogrammet är att erbjuda studenter ett studieprogram som leder till akademisk examen med en samhällsvetenskaplig tyngdpunkt och med stora valmöjligheter. Inom Samhällsvetarprogrammet är det möjligt att bygga upp en utbildning som passar de egna intressena och målen.

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Efter avslutad utbildning på Samhällsvetarprogrammet skall studenten kunna uppvisa kunskaper och färdigheter som utgör en grund för ett samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik samt en orientering om samhällsvetenskapliga ämnen.

Studenten skall efter introduktionsterminen

- ha förvärvat grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och samhällsvetenskapernas idéhistoria

- kunna identifiera förändringsprocesser inom olika samhällsområden, t.ex. inom ekonomi, demografi eller politik

- kunna genomföra analyser på basis av samhällsvetenskaplig teori och metod

- ha tillägnat sig ett vetenskapligt arbetssätt samt färdighet i skriftlig framställning

Studenten skall efter genomfört program därutöver

- självständigt kunna söka och kritiskt bedöma information för att kunna analysera och lösa samhällsproblem

- på egen hand kunna inhämta kunskaper inom det samhällsvetenskapliga området och närliggande vetenskapsområden

- förvärvat kunskaper och färdigheter i olika arbetssätt som att arbeta i grupp och att tala inför andra.

Behörighetskrav

En B, Ma C, Sh A (områdesbehörighet 4)

Programmets uppläggning

Samhällsvetarprogrammet inleds med en samhällsvetenskaplig grundkurs om 30 högskolepoäng. I kursen ges träning i samhällsvetenskapligt arbetssätt och analys/metodik samt orientering inom samhällsvetenskapliga ämnen. Efter den samhällsvetenskapliga grundkursen är studierna förhållandevis fria. Studenten bygger själv upp en utbildning som passar egna intressen och mål. Examenskravet är att fördjupning till 90 högskolepoäng skall ske i minst ett av nedanstående ämnen inom samhällsvetenskaplig fakultet: Ekonomisk historia, Freds- och konfliktkunskap, Företagsekonomi, Handelsrätt, Informationssystem, Kostvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Nationalekonomi, Psykologi, Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personalarbete, Samhällsgeografi, Statskunskap, Statistik eller Utvecklingsstudier. Förutom grundkursen och 90 hp i fördjupningsämnet skall i programmet ingå kurser omfattande 60-90 hp* från andra samhällsvetenskapliga ämnen eller kurser från andra fakulteter. Arbetsförlagda studier, praktik, kan ingå. Det är frivilligt och görs antingen inom ramen för valt huvudämne eller som en kurs med samhällsvetenskaplig inriktning. Praktik kan genomföras tidigast efter avslutad C-kurs. Studenten bör själv kontakta institutionen för att planera eventuell praktik. Även om institutionerna kan vara behjälpliga förväntas studenten aktivt medverka i anordnandet av praktikplats.

*Samhällsvetenskaplig grundkurs ger behörighet till studier på B-nivå i Ekonomisk historia, Samhällsgeografi, Sociologi eller Statsvetenskap. Om ett av dessa ämnen väljs som fördjupningsämne betyder det att 90 hp återstår till kurser inom andra ämnen. Inom ramen för programmet finns således utrymme för två fördjupningsämnen beroende på val av ämne. Om något annat ämne än de fyra nämnda blir huvudområde betyder det att efter grundkurs (30 hp) och fördjupning (90 hp) återstår 60 hp till ytterligare studier.

Undervisning

Eftersom Samhällsvetarprogrammet innehåller möjlighet till fördjupning i nästan 20 olika samhällsvetenskapliga ämnen, och därutöver valmöjligheter över ett brett område, är undervisningsformerna av olika karaktär. Normalt sett består undervisningen av föreläsningar, seminarier och andra övningar i grupper av olika storlek. Författande av PM (skriftlig inlämningsuppgift) och uppsatser samt diskussion av dessa i seminariegrupper är en viktig del av utbildningen. Obligatoriska undervisningsmoment ingår i de flesta kurser. I dessa krävs aktivt deltagande av studenterna. Programmet medger också möjlighet att göra en praktiktermin. Praktik kan genomföras antingen inom ramen för valt huvudämne om ämnesinstitutionen medger det eller som en praktik med samhällsvetenskaplig inriktning. Praktikterminen syftar till att den studerande skall träna sig i att använda förvärvade kunskaper i arbetsuppgifter på en arbetsplats. Syftet är också att ge den studerande en uppfattning om framtida möjligheter på arbetsmarknaden samt tillfälle att bygga upp ett personligt kontaktnät. Praktiken kan förläggas till en myndighet, organisation eller företag. Praktik kan endast ske på en av ämnesinstitutionerna godkänd arbetsplats. Kursen omfattar en termin och fullgörs normalt under terminstid.

Examen

Samhällsvetarprogrammet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom valt huvudområde, varav 15 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet, samt med 30 högskolepoäng inom biområde.

Huvudområde kan vara Ekonomisk historia, Freds- och konfliktkunskap, Företagsekonomi, Handelsrätt, Informationssystem, Kostvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Nationalekonomi, Psykologi, Sociologi, Socialpsykologi, Samhällsgeografi, Statskunskap, Statistik eller Utvecklingsstudier.

Övriga föreskrifter

Samhällsvetenskaplig grundkurs ger behörighet till studier på B-nivå i ämnena Ekonomisk historia, Samhällsgeografi, Sociologi och Statsvetenskap. Om något av dessa ämnen väljs som huvudområde ökar utrymmet för övriga kurser/biområden till 90 hp. Om annat ämne är huvudområdet är utrymmet för övriga kurser 60 hp, inklusive ett biområde om 30 hp.

Samhällsvetarprogrammet omfattar 180 hp eller 6 terminers studier. Inom ramen för dessa terminer skall studenten uppfylla examenskraven vad avser den samhällsvetenskapliga grundkursen och huvudområde för examen. En student som är registrerad på 60 hp i huvudområdet inför termin 6 kan således inte då anmäla sig till någon annan kurs än C-kursen i huvudområdet.

Universitetet har skyldighet att anvisa plats på någon kurs inom programmets ram för att studenter antagna till programmet skall kunna fortsätta och slutföra sina studier, men kan inte alltid tillgodose den enskilde studentens högst prioriterade önskemål. Om det finns fler sökande än antalet platser på en kurs kommer urval att ske efter följande principer: Urvalet grundas på den sökandes avklarade kurspoäng på de kurser som kan tillgodoräknas inom ramen för samhällsvetarprogrammet upp till 60 hp (däribland grundkursen om 30 hp). Poäng räknas för ansökan till vårterminen per den 1 september och för ansökan till höstterminen per den 1 mars. Om det finns fler sökande med 60 hp eller mer till en kurs än antalet tillgängliga platser för programmet sker lottning bland dem med 60 hp eller mer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin