Masterprogram i kvantteknologi

120 hp

Utbildningsplan, TKT2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TKT2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Beslut om att anordna utbildningsprogrammet

Utbildningsplanen är fastställd av teknisk‐naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2021-11-23 att gälla fr.o.m. 2022-07-01. Enligt beslut av rektor 2021-05-11 finns masterprogram i kvantteknologi inrättat vid Uppsala universitet (UFV 2021/834).

Engelska översättningar

Masterexamen inom kvanteknologi har den engelska översättningen Degree of Master of Science in in Quantum Technology (120 credits).

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 75 hp fysik och teknik varav minst 50 hp fysik inklusive 10 hp kvantfysik, 40 hp matematik, 10 hp beräkningsvetenskap och programmering varav minst 5 hp beräkningsvetenskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Programmet erbjuder studenterna kunskap om hur man i framtiden kan kontrollera individuella atomer, elektroner eller fotoner. Studenterna tillägnar sig förståelse av sådana kvantfenomen och kännedom om tillämpningar som är i antågande inom områden som kvantdatorer, kvantsimulatorer, kvantinformation och kvantsensorer.

Programmet ger också en bred kompetens i andra teknikområden som kräver kvantmekaniska koncept för att beskriva och kontrollera växelverkan mellan materiens elektroniska, optiska och magnetiska egenskaper. Utbildningen är tvärvetenskaplig inom teknik och fysik och ger studenterna såväl fördjupad förståelse av kvanteffekter som kunskap inom teknikområden så som optoelektronik, kvantoptik, fotonik, nanoelektronik och spinntronik med tillämpningar inom precisionsmätningar, miljöteknik, medicinsk teknik, energiteknik, instrumentering, elektronisk hårdvara och energisnål kommunikationsteknik.

Programmet förbereder för en yrkesverksamhet inom forskning och utveckling inom t.ex. industri eller akademi. Programmet förbereder också för fortsatt utbildning på forskarnivå. Efter utbildningen ska studenten självständigt kunna ansvara för forsknings, utvecklings- och utredningsarbete inom ämnesområdet.

Mål

Mål för masterexamen

Högskolelagen

Högskolelagen innehåller bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

Högskoleförordningen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Beskrivning av utbildningen

Upplägg, allmänt

De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program. Programmen innehåller rekommenderade studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.

Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Studenterna uppnår även en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Programspecifika upplägg

Eftersom studenterna kan ha olika studiebakgrund säkerställs de för programmet nödvändiga kunskaperna för studier av kvantteknologi på avancerad nivå genom en kurs i kvantmekanik. Denna kurs ges under första perioden och ger också studenterna en första inblick i tillämpningar inom kvantteknologi. Till detta erbjuds även ett antal kurser under de första två perioderna som ger studenterna en gemensam grund inom centrala delar av utbildningens område.

Under slutet av det första året samt början av det andra ges även kurser på avancerad nivå inom optik, fotonik, optoelektronik, spinbaserad teknologi, kvantinformation och framtida kvantteknologi samt relevanta modellerings och karakteriseringsmetoder. Kurserna under slutet av första året och början av andra året anknyter till aktuell forskning och utveckling inom och utanför akademin.

Vissa av kurserna samläses med andra masterprogram eller civilingenjörsprogram. Det avslutande examensarbetet kan utföras vid ett lärosäte eller vid ett företag.

Programmets kurser

Studieplan

Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till examenskrav.

Följande beteckningar används

G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier.

G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp.

G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp.

G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen

A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå

A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E Examensarbete för magisterexamen

A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen

Huvudområdet Kvantteknologi (avancerad nivå)

Huvudområdet Kvantteknologi kombinerar teoretiska kunskaper inom området kvantteknologi med kompetens att använda nya material och utveckla ny teknik och nya typer av tekniska system relaterat till området.

En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Kvantteknologi om den till största delen behandlar både:

 • Kvantfysik för teknologiska tillämpningar.
 • Metoder för utveckling, konstruktion, verifiering, eller användning av kvantmekaniska system som syftar till praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina livsvillkor. Komponenter behöver inte vara fysiska utan kan t.ex. utgöras av kvantmekanisk modellering eller algoritmer.

Examensarbete

Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se/student.

Examen

För en examen på avancerad nivå krävs att studenten först avlagt en minst treårig generell examen på grundnivå, alternativt en minst treårig yrkesexamen.

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 90 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet för examen. 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå.

I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kvantteknologi som huvudområdet.

Övriga föreskrifter

Antagning till senare del av program

För att kunna antas till senare del av ett tekniskt masterprogram ska studenten uppfylla behörighetskraven för programmet. Därtill fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 december inför vårterminen.

Betyg och examination

Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Information angående tentamensanmälan finns på aktuella läroplattformar (gäller ej tentamina vid andra lärosäten).

För ytterligare regelverk se "Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet" UFV 2016/327.

Tillgodoräknande av kurs i masterexamen

Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin