Masterprogram i företagande och ledning

120 hp

Utbildningsplan, SFL2M

Kod
SFL2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 april 2022
Diarienummer
SAMFAK 2022/40 Doss 3:2:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i företagande och ledning (Master's Programme in Business and Management) ges med tre specialiseringar:

 • Internationellt företagande (International Business)
 • Marknadsföring (Marketing)
 • Organisation (Organisation)

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Syfte

Masterprogrammet i företagande och ledning är en utbildning som leder till examen på avancerad nivå. Utbildningen syftar till att förbereda studenterna för ekonomiskt inriktade yrken på ledningsnivå inom privat och offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Programmet präglas av nytänkande och utveckling, samt tar fasta på den forskningsprofil som finns på institutionen. Samtliga studenter ska efter avslutad utbildning ha erhållit kunskaper och färdigheter som gör dem väl lämpade för arbetsuppgifter inriktade på ledning och styrning av verksamheter. Dessutom ska studenterna ha fått en specifik kompetens inom någon av de tre specialiseringar som erbjuds i utbildningen. Genom att ha en forskningsanknytning är utbildningens syfte även att erbjuda studenterna goda möjligheter till ämnesmässig fördjupning och specialisering inom enskilda företagsekonomiska kunskapsområden samt även att förbereda studenterna för forskarutbildning i företagsekonomi.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna

 • visa en företagsekonomisk kunskapsbredd genom att använda kunskaper från olika delar av företagsekonomiområdet
 • förstå och tillämpa avancerade kunskaper inom vald specialisering (Internationellt företagande, Marknadsföring eller Organisation).
 • visa fördjupad kunskap om vetenskaplig metod, såväl kvalitativ som kvantitativ metod inom företagsekonomi

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna

 • självständigt söka, kritiskt bedöma och integrera information för att kunna analysera och ge förslag till lösningar på komplexa företagsekonomiska frågeställningar och situationer, även med utgångspunkt i begränsad information
 • självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt visa förmåga att utvärdera detta arbete
 • kommunicera (presentera och diskutera), i skriftlig och muntlig form på engelska, frågor rörande företagsekonomi med såväl personer inom ekonomprofessionen som med personer utan specialkunskaper inom området
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i andra kvalificerade sammanhang
 • såväl delta i som leda ett målorienterat arbete inom en projektgrupp, vilket bland annat innebär att kunna samarbeta med andra, ta på sig och hantera olika roller inom gruppen, samt lägga upp och följa en tidsplan för arbetet
 • analysera, initiera, samt delta i förändringsprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna

 • visa förmåga att inom företagsekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Samtliga studenter inom masterprogrammet läser kurser om 120 högskolepoäng (inklusive ett examensarbete om 30 högskolepoäng). Studenten läser kurser inom vald specialisering om 52,5 hp (inklusive examensarbete om 30 hp) samt kurser som läses gemensamt av alla (37,5 hp). Därtill har studenterna en valfri termin om 30 hp. De programgemensamma kurserna är relevanta för progressionen i programmet som helhet, men även för specialiseringarna då delar av innehållet i kurserna är programgemensamt emedan andra delar är inriktade mot de tre enskilda specialiseringarna.

Under den första och andra terminen läser studenterna kurser som är gemensamma för alla och kurser som är specifika för respektive vald specialisering. Under den tredje valfria terminen ges studenterna möjlighet till utlandsstudier, en termins praktik eller valbara kurser. Den avslutande, fjärde terminen ägnas åt examensarbete, samt åt seminarier i anslutning till detta.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna och terminerna ska läsas i en fastställd ordning.

Undervisning

Progression i utbildningen

Under utbildningen ska studenten erhålla avancerade kunskaper inom Internationellt företagande, Marknadsföring eller Organisation som kompletterar de kunskaper inom ämnesområdet som erhållits på kandidatnivån. Studenten ska dessutom successivt tillägna sig fördjupade kunskaper och erhålla mer avancerad färdighetsträning inom vald specialisering. Kunskaperna förvärvas genom självständiga studier, seminarier och föreläsningar, olika former av grupparbeten, samt genom individuella arbeten.

Studenten ska under utbildningen tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt, exempelvis vad gäller förmåga att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda uppgifter. Studentens förmåga att analysera och tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken ska kontinuerligt utvecklas. Ökad självständighet ska erhållas bland annat genom att studenten under utbildningens gång får ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. Träning i såväl samarbete som muntlig och skriftlig kommunikation ska successivt fördjupas. En fördjupad träning i seminarie- och möteskultur kommer även att ske samt en uppmuntran att utveckla och etablera såväl nationella som internationella kontakter. Studenten redovisar sina kunskaper och färdigheter genom såväl löpande som varierade former av examination. I det avslutande examensarbetet visar studenten att hen uppnått målet att på ett mer självständigt sätt integrera mer avancerade kunskaper.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen om 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå och av dessa minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Programmet kan avslutas med en ekonomie magisterexamen om 60 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå och av dessa minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Studenter med avklarade studier om 150 högskolepoäng samt registrering på kvarvarande 30 högskolepoäng kan söka utbildningen. Behörigheten måste kunna uppvisas till terminsstart.

Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Studenter som avser att erhålla en ekonomie magisterexamen under programmets andra termin, det vill säga göra en etappavgång från masterprogrammet, ska välja kursen magisteruppsats (15 hp) vid kursval inför termin två.

Övergångsbestämmelser

Studenter som påbörjat sina studier på masterprogrammet i företagande och ledning före höstterminen 2023 och som önskar återuppta sina studier efter beviljat studieuppehåll kan slutföra sina studier enligt denna utbildningsplan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin