Masterprogram i precisionsmedicin

120 hp

Utbildningsplan, MPM2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MPM2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 31 maj 2022
Diarienummer
MEDFARM 2022/363
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Den beslutande nämnden är kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi, farmaci eller kemi inklusive kurser i genetik, cellbiologi eller molekylärbiologi om sammanlagt 15 hp samt 5 hp statistik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård, näringsliv eller för en fortsatt utbildning på forskarnivå. Efter utbildningen ska studenten kunna delta i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete inom medicinska områden där en datadriven metodik används och där storskaliga hälsorelaterade data genereras, används och analyseras.

Mål

För masterexamen ska studenten uppfylla de mål som anges i högskoleförordningens (1993:100) examensordning. Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen ska studenten efter genomgången utbildning inom masterprogrammet i precisionsmedicin uppfylla följande lokalt beslutade mål:

  • kunna sammanfatta kunskapsläget inom precisionsmedicin, och andra intilliggande områden inom livsvetenskaperna där liknande metodologi används, vad gäller studiedesign, analysmetoder, tolkning av resultat och tillämpningsmöjligheter inom hälso- och sjukvård. 
  • ha förvärvat en god överblick över hur de egna kunskaperna och färdigheterna kan bidra till att lösa olika uppgifter inom akademin, sjukvården, industrin och samhället 
  • ha fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om analysmetoder och forskningsmetodik inom området. Detta innefattar kunskaper om humangenetik, cancergenomik och molekylär medicin, samt teknologier och metoder för att analysera t.ex. DNA, RNA, protein i olika vävnader. 
  • behärska olika datorbaserade analysmetoder såsom bioinformatiska och biostatistiska analyser samt metoder inom maskininlärning och artificiell intelligens. Detta inkluderar även tolkning och visualisering av resultaten relativt ett definierat utfall, t.ex. sjukdom eller risk för sjukdom.  
  • självständigt kunna välja optimal molekylär teknologi samt datorbaserad analysmetod i relation till en given frågeställning inom hälsa- och sjukvård. 
  • självständigt kunna ansvara för och leda undersökningar på vetenskaplig grund samt utvärdera och rapportera resultat från dessa undersökningar. 
  • visa kunskaper om relevanta lagar och förordningar som reglerar etiska frågeställningar inom fältet och få praktiska kunskaper i att hantera känsliga humandata på ett säkert sätt. 
  • kunna samarbeta effektivt med andra i arbetslaget och olika samarbetspartners i hälso- och sjukvård, industri eller akademi.

Programmets uppläggning

Kurserna bygger på förkunskaper i genetik, cell- och molekylärbiologi, och grundläggande statistik från kandidatnivå. Vidare förväntas studenten arbeta med hög grad av självständighet och ta ansvar för det egna lärandet. Progression inom programmet säkerställs genom förkunskapskrav och övergripande planering där senare kurser fördjupar och utvecklar kunskaper från tidigare kurser inom programmet. Studenter som inte väljer ett fördjupat examensarbete om 45 hp läser 15 hp valbara kurser. Dessa valbara kurser kan väljas som fördjupning inom eller utanför huvudområdet eller breddningskurser inför ett examensarbete.  

Termin 1

Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer, 15 hp ( Huvudområde: Molekylär medicin)

Introduktion till R, 7,5 hp (Huvudområde: Statistik)

Biostatistik, 7,5 hp (Huvudområde: Statistik)

Termin 2

Molekylära tekniker och dataanalys inom precisionsmedicin I, 7,5 hp (Huvudområde: Precisionsmedicin)

Introduktion till maskininlärning och artificiell intelligens inom livsvetenskaperna, 7,5 hp (Huvudområde: Precisionsmedicin)

Molekylära tekniker och dataanalys inom precisionsmedicin II, 15 hp (Huvudområde: Precisionsmedicin)

Termin 3

Tillämpad precisionsmedicin, 15 hp (Huvudområde: Precisionsmedicin)

Valbar(a) kurs(er), 15 hp, alternativt 45 hp examensarbete

Termin 4

Examensarbete, 30 hp, alternativt 45 hp  (Huvudområde: Precisionsmedicin)

Undervisning

Undervisningen är schemabunden och omfattar framför allt av föreläsningar, seminarier och uppgifter som utförs antingen enskilt eller i grupp. Även laborationer, studiebesök, demonstrationer förekommer.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med precisionsmedicin som huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin