Magisterprogram i juridik för socialt arbete

60 hp

Utbildningsplan, JJS2N

Kod
JJS2N
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämnden, 11 maj 2022
Diarienummer
JURFAK 2022/22
Ansvarig fakultet
Juridiska fakulteten
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd av juridiska fakultetsnämnden den 11 maj 2022. Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen 2023.

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen med minst 60 hp i ett beteendevetenskapligt ämne samt 15 hp grundläggande juridik. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Magisterprogrammet i juridik för socialt arbete ska ge fördjupad och tillämpad kunskap i juridik samt insikt om juridikens betydelse i kommunalt, regionalt och statligt socialt arbete i syfte att höja kvaliteten i socialt arbete i kommuner, regioner och inom staten.

Mål

Kunskap och förståelse

Vid avslutad utbildning ska studenten ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse:

 • För juridikens betydelse i socialt arbete på olika samhällsnivåer.
 • För det sociala arbetets materiella rätt.
 • För juridisk metod och dess tillämpning i socialt arbete.
 • Insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Färdighet och förmåga

Vid avslutad utbildning ska studenten ha tillägnat sig och visa färdighet och förmåga att:

 • Identifiera juridiska problem inom socialt arbete genom att integrera kunskap i socialt arbete eller annan samhällsvetenskap och rättsvetenskap.
 • Fastställa gällande rätt.
 • Självständigt identifiera juridiska problem inom det sociala arbetet, formulera syfte och frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade rättsutredningar inom givna tidsramar.
 • Muntligt och skriftligt presentera samt redogöra för och kunna diskutera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.
 • För att delta i forskningsarbete och delta i annan kvalificerad verksamhet rörande socialt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Vid avslutad utbildning ska studenten ha tillägnat sig och visa värderingsförmåga och förhållningssätt gällande:

 • Etiska aspekter i socialt arbete.
 • Etiska aspekter på forskning och utveckling.
 • Forskningens möjligheter och begränsningar.
 • Att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter.
 • Det egna lärandet och behovet av kompetensutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar 60 hp. Centralt för utbildningen är det sociala arbetets juridik och juridisk metod. Programmet består av sju kurser varav sex kurser om 7,5 hp på avancerad nivå som är obligatoriska och gemensamma för samtliga deltagare. I den avslutande kursen, examensarbete 15 hp, finns möjlighet att välja ämne och därmed utrymme för fördjupning och progression.

Inom programmet studeras bland annat förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, barnrätt, socialrätt, familjerätt, våld i nära relation, överskuldsättning och hyresrätt.

I programmets samtliga kurser ingår studier i juridisk metod.

 • Under den första kursen studeras samhällets organisering och de lagar som styr den offentliga verksamheten samt offentlighet och sekretess.
 • I den andra delkursen inhämtas kunskap om arbetsrätt inkluderande organisation och ledning av socialt arbete.
 • Den tredje delkursen omfattar mänskliga rättigheter, i synnerhet om barnkonventionen och barns rättigheter.
 • Under den fjärde delkursen studeras familjerätt.
 • Den femte delkursen behandlar socialrätt.
 • Den sjätte delkursen behandlar våld i nära relation.
 • Utbildningen avslutas med ett enskilt examensarbete. 

Huvudområdet för programmets kurser, inklusive examensarbetet, är välfärdsrätt.

Utbildningen följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna och terminerna erbjuds i en fastställd ordning.

Undervisning

Vad som gäller framgår av kursplanen för respektive kurs.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen med välfärdsrätt som huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin