Masterprogram i kulturantropologi

120 hp

Utbildningsplan, HKA2M

Kod
HKA2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 30 augusti 2022
Diarienummer
HISTFILFAK 2022/47
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 60 hp kultur-/socialantropologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Masterprogrammet i kulturantropologi ger fördjupade kunskaper om kultur- och socialantropologins olika inriktningar samt problemformulering, analys och tolkning av egenhändigt producerat etnografiskt material, som leder fram till ett självständigt arbete (masteruppsats). Programmet syftar till att förmedla metodiska och analytiska färdigheter som är nödvändiga för att självständigt och kritiskt kunna genomföra studier inom ämnesområdet kulturantropologi på den nivå som förutsätts för kvalificerad yrkesverksamhet och forskarstudier inom fältet.

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet.

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten:

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • visa förmåga att självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera för området relevanta frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, samt utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang kommunicera muntligt och skriftligt klart redogöra och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller i annan kvalificerad verksamhet inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten:

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Masterprogrammet är tvåårigt med möjlighet att avlägga magisterexamen efter ett år. Möjlighet finns även att komplettera en tidigare magisterexamen för att erhålla en masterexamen.

Programmets första termin innehåller en introduktionskurs och tre ämnesfördjupande kurser om det vetenskapliga hantverket och teoribildningen, samt en metodkurs med inriktning på etnografi. Under programmets andra termin läser studenterna i normalfallet två tematiska och ämnesfördjupande kurser, samt inleder examensarbetet och genomför den empiriska datainsamlingen. Programmets tredje termin består av valbara kurser. Inom ramen för dessa finns även möjlighet att göra praktik eller delta i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal. Termin fyra läses resterande valbara kurser och examensarbetet avslutas.

Undervisning

Formerna för undervisningen och examinationen varierar beroende på vilken kurs inom programmet som läses och detaljeras i respektive kursplan. Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och handledning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen med kulturantropologi som huvudområde. Programmet kan avslutas med en filosofie magisterexamen efter ett år.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin