Nordiskt masterprogram i miljörätt

120 hp

Utbildningsplan, JMI2N

Kod
JMI2N
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämnden, 17 augusti 2022
Diarienummer
JURFAK 2022/37
Ansvarig fakultet
Juridiska fakulteten
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 17 augusti 2022, av Juridiska fakultetsnämnden vid UiT Norges arktiska universitet den 20 juni 2022 och av dekanen vid Juridiska fakulteten vid University of Eastern Finland den 12 oktober 2022.

Utbildningsplanen tillämpas på studenter som påbörjar programmet det akademiska året 2023-2024.

Allmänt

Det nordiska masterprogrammet i miljörätt (NOMPEL) är ett program för studier på heltid på avancerad nivå om 120 högskolepoäng, med en nominell studielängd på två år. NOMPEL planeras för 25 studenter av olika nationaliteter. Programmet baseras på ett samarbete reglerat i 2023 års samarbetsavtal mellan Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet (koordinerande institution), Law School at University of Eastern Finland (Joensuu) och Juridiska fakulteten vid UiT Norges arktiske universitet (Tromsø). Denna utbildningsplan är en bilaga till avtalet.

Studenterna antas till NOMPEL-programmet vid Uppsala universitet. De registreras därefter vid the University of Eastern Finland och UiT Norges arktiske universitet för att få studeranderättigheter och tillgång till studentservice. Studenter betalar antagnings- och studieavgifter enligt vad som bestäms av respektive NOMPEL-universitet.

NOMPEL är ett tvåårigt masterprogram omfattande fyra terminer. Alla tre universiteten har specialistkompetens i miljörätt och ger kurser inom NOMPEL-programmet. All undervisning och examination sker på engelska.

Behörighetskrav

Juridisk examen om minst 180 hp. Alternativt en examen om minst 180 hp samt 90 hp rättsvetenskap som del av eller utöver denna examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Programmets mål

Masterprogrammets mål är att ge avancerade kunskaper till studenter som vill fördjupa sig inom internationell och EU-miljörätt, och förstå det nationella genomförandet genom fallstudier, såväl som de som vill bedriva doktorandstudier i miljörätt. Syftet är att ge avancerade kunskaper i miljörätt och insikter i hur viktiga miljöfrågor hanteras juridiskt internationellt, inom EU och i de nordiska länderna. Studenterna ska förvärva specialistkunskaper och juridisk expertis avseende förvaltning av naturresurser, skydd av biologisk mångfald, klimatförändringar och energiomställning.

Mål

Förväntade studieresultat

Syftet med NOMPEL är att utbilda och examinera masterstudenter med kompetens inom tre kompletterande områden enligt vad som föreskrivits i den svenska högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

(i) Kunskap och förståelse. Studenter som kan:

 • identifiera och förstå komplexa miljörättsfrågor om bland annat lagstiftningens roll i samband med (a) genomförandet av miljörätten och miljöpolitiken och i synnerhet omställningen till hållbara energisystem, samt (b) effektiv förvaltning av naturresurser inbegripet att stoppa förlusten av biologisk mångfald,
 • förstå rättsliga frågeställningar avseende hållbar utveckling, naturresurshantering, bevarande av biologisk mångfald, klimatförändringar och hållbara energisystem,
 • identifiera och förstå särdrag hos och interaktioner mellan internationell och EU-miljörätt, samt dessas implementering i nationella rättsordningar, med användande av nordiska fallstudier,
 • identifiera och förstå de ekonomiska och politiska spörsmålen kopplade till rättsliga problem och frågeställningar som uppstår på området; 

(ii) Färdighet och förmåga. Studenter som har förmåga att:

 • reflektera över olika miljörättsliga frågeställningar och att ställa kritiska frågor från ett rättsligt perspektiv,
 • koncist syntetisera komplexa miljörättsliga problem,
 • arbeta självständigt och genomföra en integrerad och omfattande analys av miljö- och energirättsliga frågor,
 • finna och välja ut relevant rättsligt källmaterial, inklusive rättsfall,
 • framgångsrikt utföra skriftliga uppgifter, ge muntliga framställningar och genomföra mindre forskningsprojekt avseende miljö- och energirätt, genomförandestrategier och tillämpning av rättsliga ramverk och instrument,
 • ge korrekt och uttömmande rådgivning avseende miljölagstiftning, särskilt avseende klimatförändringar, hållbar energi, resursförvaltning och biologisk mångfald,
 • utveckla de kompetenser som krävs för professionell rättslig rådgivning av företag, organisationer och myndigheter avseende antagande, implementering, övervakning, utveckling och kontroll inom hållbar energi- och miljöreglering,
 • identifiera nya lösningar för att stödja omställningen till en hållbar och resurseffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp;

 (iii) Värderingsförmåga och förhållningssätt. Studenter som kan:

 • visa förmåga att utvärdera miljörättsliga processer och mekanismer utifrån inomvetenskapliga, sociala och etiska perspektiv,
 • visa insikt om forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur forskningen används, samt
 • visa förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och ta ansvar för det egna fortsatta lärandet.

Programmets uppläggning

Allmän beskrivning:

Genom sina studier vid Uppsala universitet, University of Eastern Finland och UiT Norges arktiska universitet tillägnar sig studenterna fördjupade kunskaper om den rättsliga regleringen av naturresursförvaltning, inklusive skydd av biologisk mångfald, samt klimatförändring och energiomställning. NOMPEL bygger på expertisen vid de tre ingående universiteten.

Uppdaterade kursbeskrivningar för de kurser som ges vid de olika lärosätena finns på respektive lärosätes hemsida.

Första terminen: Uppsala universitet (UU)

Programmets första termin, omfattande 30 hp, tillbringas i Uppsala. Under denna termin behandlas två teman. Det första är en allmän introduktion till rättens roll i utformningen och genomförandet av miljöpolitik. Detta omfattar olika miljörättsliga instruments och principers funktioner och potential, samt hur lagstiftning och rättsprinciper kan motverka genomförande av miljömål och grön tillväxt. Studenterna lär sig även hur miljölagstiftning på internationell och EU-nivå interagerar med nationell lagstiftning, med nordiska länder som exempel, samt de grundläggande strukturerna för och utmaningarna med att skapa och genomföra miljölagstiftning.

Den första terminens andra tema är mer materiellrättsligt och omfattar effektiv förvaltning av naturresurser, inklusive skydd av biologisk mångfald. Målet är att analysera förhållandet mellan förvaltningen av naturresurser (skog, vatten, vind etc.) och intresset av att bevara den biologiska mångfalden, enligt vad som föreskrivs i internationell rätt, EU-rätt och i de nordiska ländernas rättsordningar. Denna del av första terminen utgör också en introduktion till naturresursförvaltning och skydd av biologisk mångfald, vars olika delområden behandlas mer fördjupat under efterföljande terminer.

 

Andra terminen: University of Eastern Finland (UEF)

Programmets andra termin tillbringas vid juridiska fakulteten vid University of Eastern Finland (UEF), Joensuu. Universitetet är hemvist för Center for Climate Change, Energy and Environmental Law (CCEEL), vilket samlar omkring 80 seniora och juniora forskare specialiserade på klimatförändringar, energi, naturresurser och miljörätt. Vid UEF läser NOMPEL-studenterna kurser om totalt 30 ECTS inom följande teman: klimatförändringens juridik och politik; internationell miljörätt; grön omställning; internationell skogsjuridik; internationell vattenjuridik; miljömässig och social konsekvensbedömning. Alla NOMPEL-kurser vid UEF ges av internationella experter, vilka ger unika insikter i utvecklingen inom internationell, europeisk och nationell miljörätt. På UEF har NOMPEL-studenter tillgång till en mängd fritidsaktiviteter som organiseras för alla CCEEL Masters-studenter.

Tredje terminen: UiT, Norges arktiska universitet (UiT)

Den tredje terminen tillbringas vid UiT, Norges arktiska universitet, Tromsø. Vid UiT finns ett av världens största forskningscentra för havsrätt (Norsk havsrättscentrum, NCLOS), där undervisning och forskning om havsrätt och havsmiljörätt bedrivs.

Studierna vid UiT kompletterar och breddar studenternas fördjupade kunskaper om marin resursförvaltning och skydd av biologisk mångfald samt energi- och klimaträtt. Kurserna i Tromsø ges i följd och omfattar totalt 30 ECTS.

Den första kursen omfattar havsmiljörätt och hållbart nyttjande av marina levande resurser inklusive skydd av biologisk mångfald vid sådant nyttjande, i områden inom såväl som utanför nationell jurisdiktion. Kursen inkluderar fallstudier avseende regionalt genomförande.

Den andra kursen ger avancerade kunskaper om kopplingen mellan klimat och energi, inklusive klimatlagstiftningens konsekvenser för energisektorn, förnybar energi, handel med utsläppsrätter, samt avskiljning och lagring av koldioxid. Kursen infattar Arktiska fallstudier.

Fjärde terminen: Masteruppsatsen

Den fjärde terminen administreras av UiT, där studenterna måste registrera sig. Studenterna behöver inte uppehålla sig i Tromsø under hela terminen. Studenterna skriver en individuell masteruppsats om ett ämne relaterat till de ämnen som lärs ut i programmet. Ämnet ska godkännas av UiT som även utser en akademisk handledare.

Alla studenter är skyldiga att gå en obligatorisk kurs i juridisk metod, disponering av uppsatser och skrivfärdigheter. Varje uppsats bedöms och betygsätts av två examinatorer utsedda av UiT.

Undervisning

Undervisning och examination

De viktigaste komponenterna i NOMPEL-utbildningen består av problemlösning och aktivt studentdeltagande. Undervisningsmetoderna innefattar bland annat analyser av rättsfall och konstruerade hypotetiska fall, samt diskussioner kopplade till studenters presentationer.

Lärarna uppmuntrar till kritiskt tänkande och självständiga studier. Studenterna erbjuds ett brett spektrum av former för undervisning och inlärning utifrån de olika kursernas specifika syften. Detta inbegriper (a) föreläsningar följt av diskussion i plenum, sessioner som bygger på skriftliga texter och presentationer; b) seminarier med studenters egna presentationer eller annat aktivt deltagande av studenterna (c) workshops och mindre seminariegrupper som utforskar olika teman från tidigare föreläsningar, eller som utgår från utdelade uppgifter, texter och frågor. Individuella skriftliga uppgifter utgör en integrerad del av det pedagogiska upplägget. Studenterna uppmuntras att arbeta i studiegrupper som stöd för inlärande och diskussion. Även om pedagogiska metoder varierar mellan kurser och institutioner, uppmanas alla deltagare att utveckla en gemensam kursidentitet. Studenterna är ansvariga för att skapa studiegrupper i syfte att konsolidera gemensamma intressen och uppnå djupinlärning av specifika frågor.

Kontinuitet och progression försäkras genom utbildningsplanens utformning (se ovan under Programmets uppläggning). Den första terminen introducerar och ger en grund för att förstå förhållningssätt, perspektiv och verktyg inom internationell och EU:s miljörätt och den rättsliga regleringen av energiomställningen. Den andra och tredje terminen erbjuder fördjupade studier av (i) naturresursförvaltning och skydd av biologisk mångfald samt (ii) klimatförändrings- och energilagstiftning. Den fjärde terminen möjliggör för studenterna att befästa och utöka sin förståelse för de ämnen som behandlas under programmet genom att bedriva ett oberoende forskningsprojekt med koppling till de ämnen som lärs ut i programmet.

Regler och processer för bedömning och betygssättning beslutas av den ansvariga institutionen för respektive kurs.

För att antas till fjärde terminen måste den studerande ha fullgjort 75 hp av NOMPELs kurser.

Examen

Programmet leder till en gemensam examen (120 högskolepoäng/credits) med titeln:

Juris masterexamen (Master of Legal Science) (Uppsala universitet)

Master of International and Comparative Law (University of Eastern Finland)

Master of Laws (UiT Norges arktiska universitet)

För examen krävs att alla programkurser har slutförts med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Utvärdering

Den koordinerande institutionen är ansvarig för att programmet utvärderas minst vart sjätte år i enlighet med Riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar (UFV 2015/475). Den första utvärderingen äger rum 2024. Den koordinerande institutionen ska involvera de andra deltagande institutionerna i allt kvalitetssäkringsarbete.

Programmets ledningsgrupp (Steering Committee) ansvarar för att systematisk uppföljning av programmets olika delar görs årligen.

Varje institution ansvarar för utvärdering och kvalitetssäkring av undervisningen och administrationen av sina kurser i enlighet med nationella krav.

Allt kvalitetssäkringsarbete ska innefatta studentutvärdering och studentdeltagande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin