Masterprogram i musikvetenskap

120 hp

Utbildningsplan, HMV2M

Kod
HMV2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 30 augusti 2022
Diarienummer
HISTFILFAK 2022/49
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 60 hp musikvetenskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge studenten möjlighet att på avancerad nivå i musikvetenskap, i enlighet med högskoleförordningen, vidareutveckla kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt på ett sådant sätt att studenten efter examen är väl förberedd för yrkesverksamhet i kvalificerad verksamhet på musikområdet och för fortsatta studier på forskarnivå.

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

  • Visa kunskap och förståelse inom ämnet musikvetenskap, inbegripet både brett kunnande och väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet, samt fördjupad insikt i aktuell forskning inom musikvetenskap.
  • Visa bred och väsentligt fördjupad kunskap inom musikvetenskapliga metoder, teorier, begrepp och forskningsproblem.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten:

  • Visa förmåga att kritiskt och systematiskt kunna integrera musikvetenskaplig kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar, teorier och resultat inom området. Studenten ska med bred förankring inom litteratur och aktuell forskning på ett fördjupat sätt kunna förklara och kritiskt utvärdera musikvetenskapliga teorier och begrepp samt självständigt och kritiskt kunna presentera och utvärdera perspektiv, argument och slutsatser i musikvetenskaplig forskning.
  • Visa förmåga att korrekt i tal och skrift presentera resultat från egen och andras forskning samt kunna diskutera och kommunicera de teoretiska perspektiv, metoder, frågeställningar och slutsatser som ligger till grund för eget och andras forskningsarbete.
  • Visa förmåga att självständigt, kreativt och med kritisk reflektion kunna identifiera och formulera egna frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. I sitt examensarbete ska studenten självständigt och kreativt ha formulerat, avgränsat och genomfört en musikvetenskaplig forskningsuppgift i form av en vetenskaplig uppsats.
  • Visa sådan färdighet som fordras för att såväl enskilt som i grupp delta i forsknings och utvecklingsarbete eller för att självständigt och i grupp kunna arbeta i annan kvalificerad verksamhet på musik- och kulturområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:

  • Visa förmåga att på musikområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta källkritiska, problematiserande och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska och samhälleliga aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Visa insikt om den akademiska musikvetenskapens och humanioras möjligheter, konsekvenser och begränsningar, deras roll i samhället, samt kunna reflektera över forskningens ansvar för dess tolkning, kommunikation och mottagande.
  • Visa förmåga att identifiera såväl forskningens i stort som den egna verksamhetens behov av ytterligare kunskap och vidgade perspektiv.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar två år och leder till masterexamen. Första årets studier kan leda till en magisterexamen. Möjlighet finns även att komplettera en tidigare magisterexamen för att erhålla en masterexamen.

I programmet ingår obligatoriska kurser, valbara kurser, samt ett examensarbete. Inom ramen för de valbara kurserna finns även möjlighet att göra praktik eller delta i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen med musikvetenskap som huvudområde. Programmet kan avslutas med en filosofie magisterexamen efter ett år.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin