Retorikprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, HRE1K

Kod
HRE1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 7 juni 2022
Diarienummer
HISTFILFAK 2022/63
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Programansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Syfte

Programmet syftar till att ge en bred retorikvetenskaplig utbildning med möjlighet till fördjupning inom antingen förlagsstudier, kommunikation eller kulturteori. Syftet är att ge studenten teoretiska verktyg för att tolka, förstå och kritiskt granska samtida och historiska tal, texter och visuella medier, såväl som praktiska färdigheter som skribent och kommunikatör. Programmet förbereder för en verksamhet som exempelvis kommunikationsrådgivare, kulturskribent, talskrivare, projektledare och informatör samt inom högre utbildning.

Mål

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter genomgången utbildning kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom retorik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom retorik, fördjupning inom någon del av retoriken samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Studenten ska efter genomgången utbildning kunna:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter genomgången utbildning kunna:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

I programmet, som omfattar tre års heltidsstudier, ingår kurser, projektarbeten, examensarbete och praktik. De två första terminerna utgörs av Retorik A och B, som innebär grundläggande studier i retorik och retorikvetenskaplig teori och metod, inklusive retorikens historia. Kurserna innehåller också praktiska inslag som skriv- och talövningar.

Termin 1:

Retorik A

Termin 2:

Retorik B

Termin 3:

Under programmets tredje termin är tre grundläggande profilkurser (dubbelklassade som litteraturvetenskap och retorik), inriktade på förlagsstudier, kommunikation respektive kulturteori, obligatoriska. Den fjärde delkursen utgörs av ett fördjupningsarbete inom det av dessa tre profilområden som studenten väljer. 

 • Profilkurs inom inriktningen Kommunikation, 7,5 hp.
 • Profilkurs inom inriktningen Förlagsstudier, 7,5 hp.
 • Profilkurs inom inriktningen Kulturteori, 7,5 hp.
 • Fördjupningsarbete inom valbart profilområde, 7,5 hp.

Termin 4:

 • Fördjupningskurs inom vald profil (dubbelklassad som litteraturvetenskap och retorik), 7,5 hp.
 • Praktik, 15 hp.
 • Projektarbete, 7,5 hp. 

Termin 4 kan ersättas av en A-kurs inom ett valfritt biområde, till exempel Litteraturvetenskap A, ett annat ämne från fakultetens utbud, eller ett språkämne.

Termin 5:

Termin 5 är en breddningstermin, då studenten antingen läser en A-kurs inom ett valfritt biområde eller, om A-kursen i biämnet lästes redan under termin 4, fortsätter med B-kursen inom biämnet. Det finns också möjlighet att under termin 5 studera utomlands.

Termin 6:

 • Valbar kurs, 7,5 hp.
 • Fördjupningskurs i retorikvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp.
 • Examensarbete, 15 hp.

Examensarbetet skrivs i anslutning till den valda profilen.

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, tutorials, praktiska övningar, fältövningar, projektarbeten i grupp och handledning. För närmare information om undervisningsformer hänvisas till de respektive kursplanerna. Undervisning på engelska samt under kvällstid kan förekomma.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med retorik som huvudområde. För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom retorik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin