Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

180 hp

Utbildningsplan, HSE1K

Kod
HSE1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 januari 2009
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Beslut och riktlinjer

Programansvarig är Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A

Programmets uppläggning

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Programmets inledningstermin syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper i ämnena etnologi och kulturantropologi, etnografiska arbetssätt och tillämpningar, samt insikter i organisationskultur interfolierat med arbetsplatsbesök. Under termin 2-3 läser studenterna B-kurserna i etnologi och i kulturantropologi. Termin 4 består av C-kursen i ett av dessa ämnen. Under termin 5 och 6 tillkommer ytterligare 30 hp biområde/n, som väljes fritt, verktygskurser och projektarbete samt möjlighet till praktik.

Undervisning

SYFTE

Programmet syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter i etnografisk metodik, som förbereder dem för en yrkesbana främst inom sektorerna museer och dokumentation, internationella organisationer, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, förvaltnings- och företagskultur, utbildning och lärande samt inom media och kommunikation. Centralt för programmet är träning i etnografiska metoder, som innebär fältstudier, inklusive intervjuer och observationer.

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

För kandidatexamen i Kultur, samhälle och etnografi skall studenten ha visat:

- fördjupade kunskaper och färdigheter i etnologi och kulturantropologi med

särskild fördjupning i huvudområdet liksom grundläggande kunskaper

inom ett eller flera valfria biområden

- förmåga att reflektera över, diskutera och tillämpa olika etnografiska

arbetsmetoder

- förmåga att kritiskt och självständigt tolka och förhålla sig till aktuella

kultur- och samhällsfrågor

- förmåga att i såväl muntlig som skriftlig form kommunicera angivna

kunskapsområden

- förmåga att relatera kunskaper och färdigheter till arbetslivet

- förmåga att lösa uppgifter och genomföra projektarbeten inom givna

tidsramar

PROGRESSION

Progressionen inom programmet sker inledningsvis genom ämnesstudier med successiv kunskapsfördjupning inom huvudområdena med examensarbete på C-nivå i det ena samt med grundläggande kunskapsbreddning i biområden. Den senare delen av utbildningen innehåller verktygskurser, praktik och ett avslutande projektarbete.

UNDERVISNING

Undervisning ges på de kurser, vilka ingår i programmet i enlighet med fastställda kursplaner. Undervisningen omfattar bl.a. föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, laborativt arbete, fältarbete, projektarbete och praktik.

KURSER SOM INGÅR I PROGRAMMET

Som huvudområde väljes antingen kulturantropologi eller etnologi. Det område av dessa som inte väljs som huvudområde, ingår som biområde till och med B-nivå. Övriga biområden väljes fritt. Verktygskurserna av arbetslivsförberedande karaktär är obligatoriska. Praktik efter eget val och projektarbete ingår.

Examen

Filosofie kandidatexamen antingen i etnologi eller kulturantropologi.

Övriga föreskrifter

EFTERANTAGNING

Efterantagning med tillgodoräknanden är möjliga enligt nedanstående övergångsbestämmelser.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Studenter som läst något av huvudområdena innan de antas till programmet, kan få tillgodoräkna sig de delar av introduktionsterminen, som är gemensam med Baskurs A i etnologi och Baskurs A i kulturantropologi.

Studenter, som redan läst B-nivån antingen i etnologi eller i kulturantropologi kan under de efterföljande terminerna få tillgodoräkna sig denna kurs under förutsättning att de deltar i övriga programspecifika inslag.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Verktygskurserna ges första gången H2011.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin