Masterprogram i företagande och ledning

120 hp

Utbildningsplan, SFL2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SFL2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 oktober 2014
Diarienummer
SAMFAK 2014/106 Doss 3:2:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogram i företagande och ledning (Master Programme in Business and Management) ges med fem inriktningar:

 • finansiering (Financial Management – FIM )
 • marknadsföring (Strategic Marketing Management – SMM)
 • internationellt företagande (Management of International Business – MIB)
 • det globala samhället (Management in Global Society – MIG)
 • ekonomi- och verksamhetsstyrning (Management Controlling - MAC)

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i företagsekonomi inklusive ett självständigt examensarbete om minst 10 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Syfte

MÅLBESKRIVNING/SYFTE

Masterprogrammet i företagande och ledning är en utbildning som leder till examen på avancerad nivå. Det syftar till att förbereda studenterna för ekonomiskt inriktade yrken på ledningsnivå inom privat och offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Programmet skall präglas av nytänkande och utveckling, samt ta fasta på den forskningsprofil som finns på institutionen. Samtliga mastersstudenter skall efter avslutad utbildning ha erhållit kunskaper och färdigheter som gör dem väl lämpade för arbetsuppgifter inriktade på ledning och styrning av verksamheter. Dessutom skall studenterna ha fått en specifik kompetens inom något av de fem ämnesspår som erbjuds i utbildningen.

Mål

MÅL UTTRYCKTA SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna

 • visa en företagsekonomisk kunskapsbredd genom att använda kunskaper från olika delar av företagsekonomiområdet
 • förstå och tillämpa avancerade kunskaper inom vald inriktning (spetskunskaper)
 • visa fördjupad kunskap om såväl kvalitativ som kvantitativ metod inom företagsekonomi

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna

 • självständigt söka, kritiskt bedöma och integrera information för att kunna analysera och ge förslag till lösningar på komplexa ekonomiska frågeställningar och situationer, även med utgångspunkt i begränsad information
 • självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt visa förmåga att utvärdera detta arbete
 • kommunicera (presentera och diskutera) i skriftlig och muntlig form på engelska i frågor rörande ekonomi med såväl personer inom ekonomprofessionen som med personer utan specialkunskaper inom området
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i andra kvalificerade sammanhang
 • förstå och tillämpa styrtekniska hjälpmedel och informationsteknologi
 • såväl delta i som leda ett målorienterat arbete inom en projektgrupp, vilket bland annat innebär att kunna samarbeta med andra, ta på sig och hantera olika roller inom gruppen, samt lägga upp och följa en tidsplan för arbetet
 • analysera, initiera, samt delta i ledningen av förändringsprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna

 • visa förmåga att inom företagsekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Studenten läser kurser inom vald inriktning om 60 hp (inklusive examensarbete om 30 hp) samt kurser som läses gemensamt av alla (30 hp). Därtill läser studenten en termins valbara kurser om 30 hp.

STUDIEGÅNG

Under den första terminen läser studenterna gemensamt obligatoriska kurser. Den andra terminen läser studenterna kurser som är specifika för respektive vald inriktning. Under termin tre ges studenterna möjlighet till utlandsstudier, en termins praktik eller valbara kurser. Den avslutande, fjärde terminen ägnas åt examensarbete, samt åt seminarier i anslutning till detta.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Undervisning

PROGRESSION I UTBILDNINGEN

Under utbildningen skall studenten erhålla kunskaper inom företagande och ledning som kompletterar de kunskaper inom ämnesområdet som erhållits på kandidatnivån. Studenten skall dessutom successivt tillägna sig fördjupade kunskaper och erhålla mer avancerad färdighetsträning inom vald inriktning. Kunskaperna förvärvas genom självständiga studier, seminarier och föreläsningar, olika former av grupparbeten, samt genom individuella arbeten.

Studenten skall under utbildningen tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt, exempelvis vad gäller förmåga att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda uppgifter. Studentens förmåga att analysera och tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken skall kontinuerligt utvecklas. Ökad självständighet skall erhållas bland annat genom att studenten under utbildningens gång får ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. Träning i såväl samarbete som muntlig och skriftlig kommunikation och seminarie-/möteskultur skall successivt fördjupas och såväl nationella som internationella kontakter uppmuntras. Studenten redovisar sina kunskaper och färdigheter genom varierande former av examination. I det avslutande examensarbetet visar studenten att han/hon uppnått målet att på ett mer självständigt sätt integrera mer avancerade kunskaper.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen om 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng skall vara på avancerad nivå och av dessa minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Programmet kan avslutas med en ekonomie magisterexamen om 60 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå och av dessa minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Studenterna på de nationella ekonom- och civilekonomprogrammen kan under år tre, när de uppnått 150 högskolepoäng, söka till denna masterutbildning på avancerad nivå. Behörighetskraven måste dock vara uppfyllda senast vid studiernas början.

Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr.o.m. ht-15. För de som antagits tidigare gäller tidigare utbildningsplan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin