Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

180 hp

Utbildningsplan, HSE1K

Kod
HSE1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 3 februari 2015
Diarienummer
HISTFILFAK 2015/7
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Beslut och riktlinjer

Programansvarig är Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Syfte

Programmet syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter i etnografisk metodik, som förbereder dem för en yrkesbana främst inom sektorerna museer och dokumentation, internationella organisationer, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, förvaltnings- och företagskultur, utbildning och lärande samt inom media och kommunikation. Centralt för programmet är träning i etnografiska metoder, som innebär fältstudier, inklusive intervjuer och observationer.

Mål

För kandidatexamen i Kultur, samhälle och etnografi skall studenten visa:

• kunskaper och förståelse i etnologi och kulturantropologi med

särskild fördjupning i något av huvudområdena liksom grundläggande kunskaper

inom ett eller flera valfria biområden

• förmåga att reflektera över, kritiskt diskutera och tillämpa olika etnografiska

arbetsmetoder

• förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt diskutera och självständigt tolka och förhålla sig till aktuella kultur- och samhällsfrågor

• förmåga att i såväl muntlig som skriftlig form kommunicera och diskutera angivna

kunskapsområden i såväl inom- som utomakademiska sammanhang

• förmåga att relatera kunskaper och färdigheter till arbetslivet

• förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa uppgifter och genomföra projektarbeten inom givna tidsramar

Programmets uppläggning

Programmet omfattar tre års heltidsstudier.

Som huvudområde väljes antingen kulturantropologi eller etnologi. Det område av dessa som inte väljs som huvudområde, ingår som biområde till och med fortsättningsnivå (B-nivå). Övriga kurser väljes fritt. Verktygskurserna av arbetslivsförberedande karaktär är frivilliga. Praktik efter eget val och projektarbete ingår.

  • Programmets första termin består av en för programmet specifik kombination av baskurserna i kulturantropologi och etnologi.
  • Under termin 2 och termin 3 läser studenterna fortsättningskurs i kulturantropologi (30 hp), med viss profilering för programstudenter, och fortsättningskurs i etnologi (30 hp).
  • Termin 4 läser studenterna 30 hp valfria kurser.
  • Inför termin 5 väljer studenten sitt huvudområde, antingen kulturantropologi eller etnologi, och läser då fördjupningskurs i valt ämne inom vilket ett kandidatexamensarbete (C-uppsats) skrivs.
  • Under termin 6 tillkommer ytterligare 7,5 hp valfri kurs eller verktygskurs, 15 hp praktik och 7,5 hp projektarbete.

Progressionen inom programmet sker inledningsvis genom ämnesstudier med successiv kunskapsfördjupning inom huvudområdena med examensarbete på fördjupningsnivå (C-nivå) i det ena samt med grundläggande kunskapsbreddning i biområden. Den senare delen av utbildningen innehåller verktygskurser, praktik och ett avslutande projektarbete.

Undervisning

Undervisning ges på de kurser, vilka ingår i programmet i enlighet med fastställda kursplaner. Undervisningen omfattar bl.a. föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, laborativt arbete, fältarbete, projektarbete och praktik.

Examen

Filosofie kandidatexamen antingen i etnologi eller kulturantropologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin