Magisterprogram i internationell investeringsrätt

60 hp

Utbildningsplan, JIS2N

Kod
JIS2N
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämnden, 18 maj 2015
Diarienummer
JURFAK 2015/38
Ansvarig fakultet
Juridiska fakulteten
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 3 september 2012 av Juridiska fakultetsnämnden, Uppsala universitet. Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen 2013. Reviderad den 18 maj 2015. Revideringen träder i kraft höstterminen 2014.

Allmänt

Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt är ett heltids- och ettårigt post-graduate program på avancerad nivå för studenter med en treårig (eller mer) juristexamen. Programmet omfattar totalt 60 högskolepoäng, 45 högskolepoäng för kurser och 15 högskolepoäng för en uppsats.

Behörighetskrav

Grundexamen (motsvarande minst tre års heltidsstudier eller 180 hp) med juridik eller rättsvetenskap som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Syftet med programmet är att ge studenterna avancerade och detaljerade kunskaper om internationella skiljeförfaranden avseende tvister mellan investerare och stater. Huvudlärare är professor Kaj Hobér. Andra internationella experter kommer också att undervisa på utbildningen.

Mål

Efter genomgånget program skall studenten ha

  • en avancerad och detaljerad kunskap om folkrätten och internationella skiljeförfaranden rörande utländska investeringar,
  • en avancerad och detaljerad kunskap om relevant rättspraxis och juridisk litteratur,
  • en fördjupad kunskap om analytiska, metodiska och teoretiska problemställningar som uppstår i investeringstvister,
  • en god förmåga att strukturera och presentera - muntligt och skriftligt - komplicerade rättsvetenskapliga frågeställningar för en välinformerad publik.

Programmets uppläggning

Magisterprogrammet består av fyra moduler, var och en avser 15 högskolepoäng.

Den första modulen är en allmän introduktion till internationella skiljeförfaranden. Denna modul omfattar alla grundläggande principer och regler för internationella skiljeförfaranden. Studenterna kommer att diskutera och analysera bland annat skiljeavtalet, utnämning av skiljemän, processuella frågor, tillämplig lag och verkställighet av skiljedomar.

Den andra modulen fokuserar på skydd för utländska investeringar enligt folkrätten. Detta kommer att ske på grundval av traktaträtten - dvs. bilaterala och multilaterala investeringsskyddsavtal - liksom internationell sedvanerätt. Viktiga begrepp som expropriation och rättvis behandling (fair and equitable treatment), och statsansvar kommer att tas upp. En annan viktig aspekt i denna modul är traktatstolkning enligt Wienkonventionen.

Den tredje modulen behandlar processuella frågor i samband med investeringstvister. Fokus kommer att ligga på frågor om jurisdiktion - t.ex. tillämpningen av MFN-klausuler för procedurfrågor - sekretess och insyn, immunitet och verkställighet av skiljedomar.

Den fjärde modulen är författandet av en uppsats. Ämnet väljs i samråd med kursledaren.

Parallellt med modulerna 3 och 4 kommer studenterna att delta i en "moot arbitration" som organiseras och leds av kursledaren. Övningen startar i januari och avslutas i slutet av maj med en slutlig muntlig förhandling. Studenterna kommer att delas upp i lag med olika uppgifter, till exempel författande av inlagor till skiljenämnden, expertutlåtanden och andra inlagor.

Undervisning

All undervisning hålls på engelska. Alla studenter förväntas delta aktivt i diskussioner och andra aktiviteter vid undervisningstillfällena.

Undervisningen bygger på den problembaserade inlärningsmetoden och ges i form av seminarier med mycket få föreläsningar. På seminarierna diskuteras och analyseras problem, samt möjliga lösningar på problem. Studenterna delas in i mindre grupper som förväntas träffas och förbereda varje undervisningstillfälle.

Därtill skall varje student skriva en eller flera PM under de tre första modulerna. Varje modul avslutas med en skriftlig tentamen.

De betyg som ges på kurserna är: AB (cum laude approbatur), BA (Non sine laude approbatur), B (approbatur) och U (Underkänd). ECTS-systemets sjugradiga skala tillämpas också.

Arbetet med uppsatsen skall genomföras enskilt. Kursföreståndaren är examinator och skall granska och godkänna texten.

Examen

Programmet leder till en magisterexamen med rättsvetenskap som huvudområde (60 högskolepoäng).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin