Universitetssjukvårdsnämnden

Universitetssjukvårdsnämnden, USN, är ett gemensamt organ mellan Region Uppsalas förvaltningsledning och vetenskapsområdet för medicin och farmaci, när det gäller samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården.

Universitetssjukvårdsnämndens uppgift är att vara ett beredande organ till universitetssjukvårdsstyrelsen, USS, och att besluta i frågor som USS delegerar till USN.

Universitetssjukvårdsnämnden beslutar om fördelning av centrala strategiska medel, indelning och sammansättning av universitetssjukvårdsenheter och FoUU-råd.

Universitetssjukvårdsnämnden har som uppgift att till universitetssjukvårdsstyrelsen varje år ta fram ett underlag för en verksamhetsplan (universitetetssjukvårdsplan) och att sammanställa en ekonomisk och affärsinriktad redogörelse för hur ALF-medlen används.

Representanter

Region Uppsala

 • Anna-Karin Wikström, forsknings- och utbildningsdirektör på Akademiska sjukhuset, professor
 • Elham Rostami, läkare, docent
 • Eva Larsson, läkare, docent
 • Jenny Theorell-Haglöw, sjuksköterska, docent
 • Lena Ring, FoU-chef Nära vård och hälsa (NVH), adjungerad professor
 • Susann Järhult, läkare, universitetslektor

Uppsala universitet

 • Eva Tiensuu Jansson, professor, ställföreträdande vicerektor
 • Fredrik Ahlsson, universitetslektor
 • Jan Eriksson, professor
 • Mats Målqvist, professor, prodekan
 • Peter Ståhlberg, professor, prodekan
 • Vakant, doktorand och studentrepresentant

Ledamöterna är utsedda av USS för perioden 2023-07-01–2026-06-31, förutom studentrepresentanten som utses av studenterna i enlighet med bestämmelser i studentkårsförordningen (SFS 2009/769).

 • Martin Wahlén, biträdande kanslichef, Uppsala universitet
 • Kristina Hedman, controller, ALF-kansliet, Region Uppsala
 • Pernilla Åsenlöf, professor, prodekanus, Uppsala universitet

 • Anna Liljestam Hurtigh, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala

Relaterad information

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin