Forskningsdata

Forskningsdata är information som samlas in eller genereras i ett forskningsprojekt och som ligger till grund för forskningens resultat. Universitetsbiblioteket ger stöd vid publicering av data och upprättande av datahanteringsplaner.

Datahanteringsplaner

En datahanteringsplan (DHP) beskriver datahantering under alla faser i ett forskningsprojekt, från insamling och generering av data, till analys, publicering och långsiktigt bevarande. Många externa finansiärer har krav på datahanteringsplaner, ibland redan vid ansökan om medel.

Publicera och tillgängliggöra forskningsdata

Att publicera och göra forskningsdata öppet tillgängliga ger ökad transparens och tillförlitlighet för presenterade resultat. Det ger även möjlighet för andra att hitta och återanvända befintliga data i ny forskning. När du publicerar forskningsdata tilldelas de permanenta identifierare, och blir då enklare att referera till. Detta leder till erkännande och meritering för upphovspersonerna.

Välj i första hand ett etablerat ämnesspecifikt datarepositorium vid publicering av data, men även institutionella eller ämnesövergripande repositorier kan vara bra alternativ.

För att publicerade data ska kunna förstås och återanvändas av andra måste de vara väl beskrivna och dokumenterade. Planera redan vid projektstart för en datahantering som uppfyller de så kallade FAIR-principerna, vilket innebär att data ska vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), kompatibla (Interoperable) och återanvändbara (Reusable).

Vissa data bör inte delas eller publiceras

Ibland finns det juridiska, etiska eller andra skäl att inte dela eller publicera forskningsdata. Det kan gälla konfidentiell information, upphovsrättsskyddat innehåll eller personuppgifter som måste hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Även om vissa data inte bör publiceras och bara delas med andra under vissa förutsättningar, så är det ändå fördelaktigt om de registreras och görs sökbara. Du kan i dessa fall även beskriva förutsättningarna för att få tillgång till datan.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!