FAIR-principerna

FAIR-principerna har en central roll i att arbetet med att beskriva och göra forskningsdata tillgängliga. Många forskningsfinansiärer hänvisar till dem i sina riktlinjer.
Verktyg för att mäta ”FAIRness” hos forskningsoutputs har sin grund i principerna. FAIR är en akronym som står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable.

Findable/Sökbar

Data går att söka och att hitta. Vad är det för data och vem är ansvarig för den?

F1. (Meta)data ska tilldelas en eller flera unika permanenta identifikatorer

F2. Forskningsdata beskrivs med utförlig metadata

F3. Permanenta identifikatorer är inkluderade i den beskrivande metadatan

F4. (Meta)data registreras eller indexeras i plattformar som är tillgängliga för sökverktyg

Accessible/Tillgänglig

Möjligheter och begränsningar gällande tillgång till data är väldefinierade.

A1. (Meta)data går att hämta via den permanenta identifikatorn genom att använda ett standardiserat kommunikationsprotokoll

A1.1. Protokollet är öppet, gratis och möjligt att tillämpa oavsett system

A1.2. Villkoren och formerna för att få tillgång till ett dataset är tydligt beskrivna

A2. Metadata är åtkomligt även när forskningsdatan i sig inte längre är det

Interoperable/Interoperabel

Det framgår hur data är organiserad och vilka metadata som finns, så att data kan analyseras och använda i flera olika system (eventuellt tillsammans med andra data). För att data och metadata ska vara interoperabla ska de följa vedertagna standarder, ontologier och vokabulär. Data ska också om möjligt sparas i vanligt förekommande filformat.

I1. (Meta)data beskrivs genom ett formaliserat, tillgängligt, delat och brett tillämpat språk för kunskapsrepresentation

I2. (Meta)data beskrivs genom vokabulär som följer FAIR-principerna

I3. (Meta)data inkluderar meningsfull och kvalificerad länkning till relaterad metadata, för att på så sätt kontextualisera respektive dataset

Reusable/Återanvändbar

Det framgår under vilka villkor och typ av licens som man kan få använda datan.

R1. (Meta)data är utförligt beskrivna med en mångfald av noggrant utvalda och relevanta attribut

R1.1. (Meta)data publiceras med tydlig information om vilka licenser som gäller för användning av forskningsdata

R1.2. (Meta)data beskriver forskningsdatas ursprung, inklusive metod för insamling, författarskap och tidigare publiceringar

Läs vidare:
– Vetenskapsrådet: Kriterier för FAIR forskningsdata
– The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. – Wilkinson et al. (2016) Scientific Data. Vol. 3, Article nr. 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin